closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rattang wierde aff geEijst, en ’t gesag aan de oudsten bevoole, dat ien

ander in desselvs verlaatse soude wesen aangesteld uijt de naast geregtigd

waar toe directe eenen salarita wierde voorgedraagen, doch waere mede na

de hooftplaatse geven voijeert en intusschen den rijst en goede enighee

tot betragting van alle gewoone ’s Comp=s dienste en werken op serieute

bedrijging van andersints te verwagten Correctie gerecommandeert wij

den tot hunne gerede aanneming en belofte na welks sijn Ed: agt

Even als ontfangen na strand uijtgeleijd ende geconduiseert werden

weder na boord vertrock en met sons ondergang met een N=d winden„

„de lopende stroom dede anker ligten, en den Courss na Hatoeano Nat

„len alwaar om 10:' uur 'savonds binnen den 1 voor den negorij Iulan

en den pogger velsen arriveerde door den radja van Kielang gerapp„

„teerd wierde dat een sijner Corre Corres volkeren overleeden waere due„

„halven ten begraving gepermitteerd en ter aarde besteld wierde.

Maandag Den 7: begaff zig zijn wel Ed: agtb: een uur na sons opgang met het g

samentlijke hongij geselschap onder ’t saluit van 9: schooten aan de wal

alwaar door den Comp=e Jnlanderen in ’t geweer onder toeloop van een gig

„te menigte gerecipieert, en voorts na een weijnig toevens alhier in war

deling na Saparoua van den eenen Negorij tot den anderen gesou

„seert wierde, onderwelk ’t gesigt en passant mede genoomen wierde

van ’t zoo genaamde bergje Bellevidere van waar men den ganste

Contereije en situatie der Landen en Eijlanden hier om herbeschouwer

ook den vloot /: na ordre reeds onder zeijl:/ na Poorto vertrocken zaegen tut

dat /: ’t geselschap zig hier een weijnig gerefrescheert hebbende:) den vanr

„ren weg om ’t steeken der zon afgelegt wierde in draagstoelen tot dat

aan ’t district van Saparoua, alwaar sijn Ed: agtb: weder uijt den

stoel tredende, als vooren door de negorijs volkeren, in ’t geweer Gerecipie

tot ’t fortres Duurstede bij geleijd en binnen gekoomen, door shoof

van Beusechem onder te Chargeeren der militie en ’t lossen van ’t ge

„schut dies sleutels gepresenteerd vriierde, die aangenoomen hebbend

weder aan sijn E: ter hand stelde, terwijl intusschen alle de onder dese

opper hoofdij sorteerende Radijas, Pattijs, orangkaijasen regent„

zijn Ed: Agtb: met desselfs aaenkomst alhier quamen vergelukte

En voorts zoo wel voorm: regenten als de hoofden van den vloot tot een

gemeene vergaedering tegens morgen quuren geconvoceert wierd

Dingsdag

Den 8: de vergadering te zaemen gekomen en deselve door zijn de

agtb: met een korte aanspraak aen een Jegelijk ’t zij ten voordract

zoodanige versoeken, klagten, ofte verschillen als 'er somwijlen wesen sond

gen: