closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woendag Den 9:'

Donderdag

199:

gen geopend zijnde soo wierden aldaar verhandelt engtermineerd sadaenge zaekjes als

opgebragt waeren ter Rolle.

Door Den Boekhouder Knop en D: Arnoud den opneem van ’s Comp=s Effecten gedaan.

en bij sijn Ed: agtb: een partij maheijdse kerk boek en aan de gesamentlijke hoofden der

Christen negorijen alhier uijt gedeelt, zoo wierd vervolgens ’t midagmaal gehouden en tot

en

vertrek om 5: uur onder ’t saluijt van den fortres en ’t Chageren der militie de wandeling

ijdt

aangenoomen na Poorto, ingeleijde van ’t hoofd deses districts en diverse jnlandse

t

hoofden die in ’t passeeren hunner negorijen dies volkeren /:als bij receptie:/ weder in ’t

ge„

geweer hadden gebragt, en mede eenige kleene speel stukjes of deeden steeken bij arri„

„vement in de Negorij Poorto even na sons ondergang mede gerecipieert wierde voor den

1

pagger Hoorn alwaar een weijnig gerust en onder enig refrissement een discoursjen

met de Inlandse Hoofden gehouden hebbende, van allen om 7. uur afsheijd nemende

na boord vertrock, daar ’t voorm: hoofd de E: van Beusechem sijn Ed: agtb: een ver„

„deren voorspoedigen reijse toewenschte, de vloot anker lighte en binnen door den sourssl„

stellende na Haroeko, van waar ’t hoofd Den E: de S:t Glain nevens diverse In„

landse regenten om 8: uur aan boord quaame en om 11: uur weder vertrocken, ter„

wijl men door ’t slappen van den wind en ’t kenteren der stroom genoodsaakt

wierde met den vloot ’t den ganschen nagt onder den riem te houden tot

Den 10: wanneer ten halff9: uuren voor Haroeko ten anker gekomen, sijn wel Ed:

m

agtb: uijt de Admiraals Corre Corre onder ’t saluit van 9: schooten in D: E: Comp=s

orembaeij had, en aan strand door ’t hoofd deses districtsen Inlandse regenten

onder, toeloop van veele volkeren ontvangen tusschen de gerancheerde alhier quar„

nisventie houdende militie en g’armeerde Inlanderen aan de fortres Zelandia

geconduiseert wierde, alwaar g’arriveert en de sleutels van ’t zelfde door opgem:

hoofd geoffereert sijnde deselve na acceptatie opstond aan sijn E: weder ter handstel„is

„de onder welks door saluit van den aldaar bescheijden militie en ’t geschut van

m

den redout verwelkoomt wierde na welks sijn wel Ed: agtb: tegens 10: uuren ver„

gadering laetende Convoceeren, en den secretaris D' Arnond en dispencier Knop

tot den opneem van ’s Comp=s Effecten Committeerde die na verrigting dientwegens

rapport in schriptis overhandigen; Terwijl voorts de Leeden des raads nevens alle de on„

„der dit district sorteerende Negorijs hoofden, radjas pattijs en orangkaijas te saemen„

gekoomen en de vergadering geseten sijnde sijn Ed: agtb: aen deselve bekent

maakte dat vermits den radja van Haroeko, zo wel als den Pattij van Oma

sijn Ed: Agtb: al kort na aenkomst ter deser Provintie waaren voorgekoomen

met sodanigen verschil over den scheijding van wedersijtse Liemieten als nu ie

reeds meer dan 3: Jaaren levendig geweest zijnde, ook al dese en geene vrij

verre gaande oneenigheeden tusschen bijden hadden uijtgebroeijd, in diervoegen

dat alles ten vollen in sijn ganschen omstande bekend moeste wesen aan

dese

d

m