closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kla

dese vergadering die om soo mogelijk deselve te belijfsen thans had laeten Comp„

ren met Communicatie verder dat wijl na ondersoek en lecture der dient weg

reeds gehouden besoignes gevallen dispositien en gewisselde brieven gepres„

meert en gedacht hadde off somwijlen die verschillen door te veel passien der n

„tende niet wel aangedreven, en daar door van ’t regte spoor, buijten ’t wesen tti

belang van verder daar bij geintresseerde gevallen waeren sijn Ed: agtb: van

reeds ten dien tijde aan beijden soo wel geraaden als G’ordonnaert hadde omm„

van weders kanten sonder eenigen bemoeyenis, van den een met den ande

een sspecifice op tegeeven.

1:„ De naamen der in verschil sijnde landen thuijnen off Doussongs.

2:; 'T getal daar in staande boomen in zoort bij duidelijke specificatie.

3:, Enigen tauxasie van alle boomen zoort voor zoort, tot een generaele bedraegen

in

4:, wil off welke Persoonen daar van de planters vrugt gebruijkens en gepaeten

„deerde Eijgenaars wesen souden.

Het oogmerken daar door niet alleen te beter te ontwaeren den reelen staat

van ’t tegenswoordige verschil dat soo door naams veranderingen van reviere

gebergtens, heuvels strocke Lands &=a zeer intricaat geworden waere maard

om als dan aan wedersijtse pretendenten van ’t een off ander Land off boom

des te beter te kunnen onderzoeken ofte nagaan overwat schrijven en op welke u

damenten alle die differenten zijn loopende geweest, en Elks gepretendeerde

Eijgendom steunende wesen mogten. o

Weshalven dan ook door sijn E: agtb: in gevolge dien aan den Radja van Ian

„koen den Pattij van Oma gevragd off met dat gerequireerde thans in gereedhuijt

waeren, en daar op door den Eerstgem: alleen Enige naemen van diverse bij

„naars dousons, en een getal van gepretendeert werdende boomen zonderene

tauxasie.

Doch bij den laasten in ’t geheel niets overgegeven ofte vertoond zijnde, soot

„den dan deselve voor ’t tegenswoordige sonder enig gehoor afgeweesen, ens

goedvinden der vergadering te gelijk g’ordonneert, omme aan ’t voorwaarts voor

„de te voldoen op morgen 8:' uure, tot welks dan dese, bij eenkomst tot w

„ces scheijde

Vrijdag Den 11:' De vergadering weder te saemen gekoomen den Radja van Haroe

en pattij van Oma nevens hunne mede regenten binnen geciteerd

aan eerstgem: op sijn versoek den voordragt van hun verschil geperm„

sijnde, zoo quame dan denselven /:indiervoegen als van den beginne de

disputen sijn roulleerende geweest en dus als bij repetitien te zeggen

sij