closeTerug naar inventaris

Transcriptie

201:

sij lieden namentlijk den radja en regenten van Haroeko in A=o 1728: ter Gelegent„

heijdt van den doenmaals gedaane uijtschuijving ter aenplaenting van 30: p„s Nagul

boomen voor ider datij aen diverse volkeren van Oma /:gehuwdende vermaegschap aan

sommige uijt hunne Negorij:/ op versoek een stuks lands uijt hun district negorij

Laema gen=t ter beplanting met dat g’ordonneerde getaf off ook andere bomen,

en dus ten hunnen ganschen gebruijk hadden afgestaan onder Conditie dat ten

perpetuelen bewijse van dit Jaar Leen off possessie in precario de van tijt tot Tijdt

daar op gewonnen werdende vruchten met de hunne of wel in ’t gemeen met

die van Haroeko ter schaale gebracht, en van deselve ook aan hun de gewoone ge„

„regtigheijt off ’t zoo genaamde Hasselgeld der regenten betaald zoude werden,

gelijk zulks alles zonder enigen twist zoo wel in opsigte van ’t plukken

dier boomen als voldoening aen hun van die gerechtigheijd ook in goeden

vriendschap stand hadde gehouden tot den Jaere 1753: wanneer door onder„

linge differenten van Elkanderen in ’t bosch ontmoeten der gemeene vol„

keren de eerste oneenigheeden ontstaen sijn, die voorst voort geloopen wae„

„ren, tot dat bij vorige dispositien deser vergadering waere goed gevonden tusschen

beijde negorijen een recht lopende scheijding te leggen, met oogmerk om ’t daar

bij den en van den anderen als dan te beurt vallende; aan elkanderen bij

'tauxatie over te doen geeven, doch, waar toe zij lieden uijt hoofde van een daar

door te verliesen groot stuk lands met diverse doussongs en plantagien om

’t belang hunner gansche negorij en ’t bestaan van veele volkeren niet hebben

kunnen overgaan.

Terwijl klaegende daar bij voegde dat de Omaneesen als met die scheijding

zeer bevoordeelt zullende kunnen werden in tusschen en gangende dese differen„

ten zich reeds van de daar in groeijende hunne vrugten bediend hadden. teffens

overgevende een G' Extendeerde specificatie /:na request:/ omtrent wat en

7n

welke doussongs de verschillende roulleren.

Wie van deselve Eijgenaars sijn. Hoedanigen met wat boomen in zoort beplant.

En tot wat waardij alle getauxxeert zijn weshalven dan verstaan wierde dat papier

ter resolutie te Jnsereeren en tegens ieder daar bij genoemden off voorkomende

gepretendeerden bijgenaars zoo wel pattij en regenten als veele thans alhier toege

„vloeijde volkeren van Oma zonder onderscheijt te doen dagvaarden en te hooren ’t

geen dan geschiedende, en een ider ter vergadering G'admitteert sijnde, na

voordracht van Elk Eigenaar daar op zoodanig Geantwoord is als ’t volgende

in margine dier specificatie /:welk een ander op ordre van sijn Ed: agtb: alhier

inserere :/ komt te dicteren Als.

Beta Isaac Ferdinandus

Radia

m