closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kla

Radja Serta Capala soa orangtoua maka soedat d:

takseer ii doessong doessong Jang ada barsalisa„

gan orang Ama.

Den nevenstaande Paulus silver binnen geciteerd zijnde zegt dat hem Iaulus Silver punja doesjong p: Jang bernama Ru

door Erffenis van sijn voor onderen na algemene kennis dese hier nevens

Annahendatoe ini doessong p:r punja moewatan ada to

gem: doussongs in eijgendom toe behoort, en onder haroeko soteerende is, den

Pattij van oma advoueert sulks waar te sijn, en opfitatie van elk en bernardt itun deri Satu datij punija bao

_

een jgelijk die iets ter Contrarie off op deselve eenigen preetentie sus„

tineeren soude mogen, openbaart zig ook niemand.

30: pohon satu v: pohon 15: real

Rd„s

450.

25: mata sagoe satoe p 2: _=o

50

20: pohon Canarij 1 _=o

20-

36: _=o Calappa docasoeko -

18.

_=o

29: d=o gajang

14:„

18: _=o doeriang Limasoeko

22.„

37: d=o Goemoetoe„ 10: real

370:

d=o Lansa sasoekoe

19:

Timon Daulat segt dat dese drie doussongs hem toegehooren

en deselve van sijne voor onders bij erffenis bekoomen te hebben,

Somma Rd„s

949

den pattij van oma advoureert de twee eerst gem: doussongs, aan den

Comp=t toe te hooren, doch zegt niet bewust te sijn dat de Haroeko„

mon Daulat punja doussongs v. Iang bernama

„neesen sodoenige en hebben als de derde genoemt is.—

Kahoesoe, Hatoe alaij dengan arinlalooij ini tige

Simon Daulat produceert Coopbrieff ten bewijs van

doessongs punja moeatang.

Eijgendom de dato A„o 1704:

45.

3: Pohon tjenke admiraal Satu p: 15: real . - . . - . Rd„s

Den pattij verklaart dien koop brieff niet te kunnen ver„

232.—

1165 mata lagoe satu p: 2: real . - - - - - - - . . Rd„s

werpen, en verklaart teffens daar op geen eijs te hebben.

19:—

19: pohon Canarij 1 d=o - - - - - -

8

7: D„o doeriangs Limasoeko

6:—

12:n _„o gajang doeasoeko

2:—

8: _„o lansa sasoeko

310:—

31: _„o goemoeten 10: real - - -

Sommaed

622¾

Ian Pekelima segt dat ’t door hem opgegevene hem

Ian Tekelima punja doesjongsp jangbernan

is toebehoorende.

hatoe, alij, toenaira, in tiga doutjongs poenja moel„

Den pattij van Oma debatteert dese opgaeve produceerende een

tang tjengke Admiraal.

sijner Capala Soa namens dommingos hoekum die preten„

„deert dese thuijnen van sijne voor ouders te hebben ge Erst.

60:

1: pohon satu p: 15: real

- - -

Rd„s

30

Gem: Ian Pekelima advoueert dat de omaneesen daar

15: mata sagoe satup: 2 real

-

12—

12: pohon Canarij

mede wel eenige nagul bomen hebben dog dat alle de ko„

1

11:½

23.

gaijang doeasoeko

„nings nagulen die daar inre sijn hem toegehooren waar

4:

16:

zansa sasoeko -

van ook althoos heeft gejouisseert maar dat seedert de ver„

24

5:

salapa druasoeko

schillen tussen beijde negorijen in dien doussongs niet

380:—

38: goemoeten 10: real

heeft mogen komen.

demat

Somma Rd„ 500.

Diatas aijer Leijrissa Doessongs malaa punja maad

240:

Rd„s

1 20: mata Sagoe

.

Cchristiaen: