closeTerug naar inventaris

Transcriptie

203:

Christiaen Iohannes fegt dat hem de hier neven staende

dussongs in Eigendom toekomen, den Pattij van oma produseer„

Christiaen Iohannes punja doessongs p: Jang

de seeter testament wil dat dese thuijnen aan de omaneesen

analij pattij pattij rixao kire kire en lorihoea toebehooren welke

„bernama rieuwe Hattumettenuwe dengan

persoonen gehoort mede seggen dat daar van ’t seedert verscheide

waij ini tiga doessong punja muatang

tjenke deri

jeeren ook gefouisseert en de vrugten altoos met die van oma

satu datie punja bageam

ter schaal hebben gebragt.

Den radja van Haroeko neemt aan ’t Contrarie te bewijsen

en sigt dat alhoewel die omaneesen daar in ook wel 30:

pohon Satu p: 15 real

450:

Rd„s

eenige boomen hebben dat altes de vrugten deser dau, 73

Cauarij fatu p: 1: real -

73.

songs met die van haroeko sijn ter schaal gebracht:

„doeriang Limasoeko

——

6

¼

voorm: drie omaneesen persisteeren en presenteeren Eed. 5.

Den Radja van Haroeko produceert een Ioseph marlo

25.

½

gajang Duasoeko

12

jnlander van haroeko die getuijgd dat gem: drie jnlan„

der van oma in den tijd van ’t hoofd Jan Jacob Reijs 1 2:

Lansa Saboeko

3:

onder de Chiamboa geset waere om dat met die van har

goemoeten 10 real:

500:

roeko haar nagulen niet ter schaal wouden brengen en

n

dat na sulks weder gelargeert waaren op versoek van den radja

van Haroeko ’t welk gem: radja op afvrage van sijn wel

Somma Rd„s 1044

¾

EE: agtb: quam te affirmeeren onder presentatie van Ede

disponmeerende

Den Raad Parthijen buijten staande, verstaat dot den Radja van Haroeko ’t gesegde met

Ede sterke en na sulks voorm: drie omaneesen om hunne onwaere en assurantie voorgevens door

de presente marinjes met rottings te laeten Castisgeeren.

Parthijen weder binnen geroepen presetf den radja van Haroeko den Eed met ’t opsteeken der twee

voorste vingeren des rechterhands en uijtspraak der woorden; Dengan kabenarang, ini Toelong kami

Allah Jang maha kowassa.

Paulus Aartinus sigt dat alhoewel de Eenigste Eijge„ Daulus Martinus punja doussongs Jang

naar van dese doussongs is egter de omaneesen hen van

benama Toanira Nieuwe nu doea doessong punja moeatang.

dies vrugten berooft hadden, en Concludeert tot restitutie.

Den pattij van oma noch niemand anders mede

40:—

satu p: 2 real - - - - - - Rd„s

20: mata sagoe

sigt geen de minste pretentie op dese doussongs te heb„

18¾

Limasoeko . . . . .

15: pohon doeriang

ben, en niet bewust te sijn wie van sijne onderhoori„

20:

- - - -

1 real -

kanarij

ge dies vrugten genomen soude hebben.

20:

4:

doeasoeko

- - - - - - -„

gajang

8:

Den Eijss=r blijfft bij generaele Conclusie.

½

2

kalapa

5:

Raad houd dese saak instavstin.

280

10: real - . - - - -

28 goemoetoe

Somma Rd„s

365¼

Doningos Pieters van Oma geboortig maar op Haade

ko gestabileerd vertoond seeker geschrift ten blijke dat

Domingos

Pieters punja Douslongst

Iang

hij in oma geen land tot sijne subsistentie hebbende

bernama Sariri, Amenhadatoe in doua Doussongs

kunnen bekoomen zig daar toe bij den Radja van Haroeko

vervoegd heeft en bij dien hem ook een stuk tot dese sijne plan„

punja moeatang.

lagie gegundis, waar van de omaneese volkeren thans mede de vrug„

ten na zig nemen.

37: mata Sagu Satoe p: 2: real-

74:—

Rld„s

gem: pattij zegt op gem: doesjongs geen de minste preten„

58:

pohon Couarij

58:

tien te hebben en mede niet te weeten wie daar van de

Calappa

45:

doeasoeko

22:½

vrugten na hun nemen.

48:¾

39.

Limasoeko

—.

doering

14:

sasoeko - - - - - -

zansa

Den Eijss=r blijft bij generaele klaegten.

690:

69: goemoetoe 10: real - - - - -

1

Raadstateerd in soo verre dese zaeke.

896:¾

Sommali

Doussongs

J

„1

1m

t