closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Doussong diatas Ajer Leirissa Rieuw

mete:

98: mata Sagoe Satoe p: 2 real

- - - - Rd„s

196:—

12 pihon Canarij 1

1 2:

8: hoeriang

Limasoeko

- - - - -

10

26 gajang doeasoeko

13

9:-„ Calaspa

4:„

20 Goemoetoe 10: real -

200:—

ix

Somma Rd„s 433½

Domingos Talabessij segt van dese dousong bijgenaar Domingos Talabessij punja doussong Jan

te wesen, en niemand anders daar op eenige preten„

bernama rieuwi hatoepipi dere tjengke Ja

tie of regt te hebben.

„toe datij punja bagean dengan tjenke Admiaal

Den Pattij van oma zegt zulks bekend te zijn

2:

Pchon tjenke fatu p: 15 real.

Rd„s

30

niemand declareert zig Contrarie.

32:

Canarij

32.—

doeriang Limasoeko

7:

8:

15: gajang doeasoeko

74

17

7: Lanse sasoeko

350

Goemoetoe 10: real

35:

Somma Rd„s

430.

Isaak Esron verklaart zig van

Isaak CFron punja doessong Jang ber„

desen Eijgenaar.

nama Rieuwe punja moeatang.

Den pattij van Oma zegt zulks bekend te wie„

sen, en niemand iets in Contrarie:

16:—

8: mata Sagoe satu p: 2 real.

Rij

-

—.

13:—

13: pohon fanarij 1

12:

6:—

Gaijang doeasoeko - - .

1.½

6:

Lansa

sasoeko

8:

4:—

kalapa

doeasoeko

5: doeriang Limasoeko

210:—

21: Goemoetoe 10 reab

Cumt

256:1:

Somma

D„s

Doessong

Bender Nicodemus punja

Bender Nicodemus als voren

Nieuwe punja moeatang

Geen parthijen ter Contrarie.

18

Ed

5: mata sagu satoe p: 2 real - - - - -

7:„

6: pohon doeriang limasoekoe

23.

23: kanarij 1: real

6.

12 gaijang dreasoeko

-

150:

15. Goemoeten 10 real

196:

Rd„

Somma

Iacob: 3

2

in

voort

dese

Telis Ter

in Eiger

Den Zar

preten

tot On

en