closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ed:s

106:

2d„

6—

150:

196:

Rieuw

21

Rd„

96:

12:

Jan

vaal

205:

Iacob Tontanus punja Doessongs Jang

Jacob Potanus als Ereem.

bernanaa Nieuwe ampoenja moeatang tjenke Admiraal

Geen Parthijen.

75:

Rd„s

5: pohon tjenke satu p: 15 real

148:

Sagoe 2

74:

18:

kanarij

18:

Gaujan doeasoeko

9:

6: -

80

1 2:

Calapa

10.

- -

doeariang Limasoeko

8:

Jacob Pattijririj als boven,

3.

sasoeko

15: Lansa

in dese mede geen parthijen en wierd door Jacob Pattijrira

290:

Goemoetoe 10: real

29.

vuut

voorts geklaagt dat 6: fagoe boomen door de omaneesen

dese zijn doussong waeren omgeveld. —.

¼

555.

Somma

Rd„s

Den pattij van omd segde sulx door dee drie vorens gem:

ber„

Jang

Jacob: Pattijririj punja doessong

kira

sijne volkoreren anala pattij pattij rirao, kire

nama rieuwe punja moeatang.

en Lorihoa gedaan te zijn.

old

24:—

Iacob Pattijririj produceert bewijs van Eijgen

12: mata sagoe satu p: 2 real

4:

dom deser doessongs, en eijst voegoeding.

6

4: pohon Canarij

5

1.

kalapa doeasoeko -

2

Den Raad renvoijeert dese zaak aan den ord=r

1:¾

Sasoeko

Lansa

7:

land vergadering alhier.

Doussong diatas avjer Leijrissa massoa

104.

—.

52 mata fagoe satu p: L: rial

Rinc=t

Somma Rd„s

134:¾

bernama

Iacob Tabriel punja doussongs jang

Iacob Tabriel fegt dat dese doussongs hem in Eij„

mitiga

gendom toebehooren.

ama hendatoe Sarira, dengan arendolaij

Den pattij van Oma verklaart daar op geen pretentie

doessong p: punja moeatang

te hebben, ja selfs niet bewust dat soodanige thuijnen in wesen zijn;

Ad„s

185:

——

tjenke fatup: 15: Real

De gesamentlijke Regenten van Haroeko seggen dat so„

7: pohon

70:—

danige Landerijen onder hun sorteeren.

sagoe 2:

35:

48.

Dat de verder jnlandse hoofden advoueeren.

kanarij 1

48:

15:

1 2: doeriang Limasoeko

11½

23: gaijang doeasoeko - - - -

2:

½

10: lansa Sasoeko

320

32 goemoeten 10: real - - - - - - -

60

—-

4 tjenke admiraal Catup: 15: real

4

i

Somma Rd„s 632:

Doussong / diatas Ajer Leijrisa rieuwmete,

hahoe ousoe stal ini tiga doussong punja moeatang

Ao 206.

103: mata sagoe satu p: 2 real

5.¾

23: pohon tjampada sasoeko

2.

8 Lansa

Somma Rd„s

213.¾

telis Perdinandus segt dat dese Doussongs hem

in Eigendom toegehooren.

Telis Ferdinandus poenja doessong naama

Den Pattij van Ama debateert dese opgaeve, en waar rieuwe Hattoemetting ini Piga

pretendeert dat de doessong hattoemettenuij

doessong pimja moeaten.

tot oma sorteerd.

Den

hn

—.

„5

3

m

t