close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

209:

Ed agtb: dan deese saake /: onder een korte Erinnering van alle sodanige prociuren als

reeds vrugteloos ten bevrediging en onder lingen ruste der twistende daar in over diverse boegen

gehouden waeren:/ aan aan de vergadering ten deliberatie weder voor te stellen onder verma

„ning van een jegelijk en voor all de gesamentlijke Negorijs hoofden ten desen Eijlande„

niet alleen om hunne gedachten te verklaeren in wat voegen ten besten te beslissen

of uijt den noeg te ruijmen souden wesen, maar ook om teffens op hunnen Eed van vertrouw

aan d: E: Comp: gedaan in ’t gemeen te suppediteeren sodanige Elusidatien, als hun

omtrent alle dien bewusten enigermoeten soude kunnen of mogen strekkende we„

„sen, dat verdere leden, daar door gesterkt, des te versekerder en geruster zich declaeren

zouden mogen, ’t welk in den beginne een diep stilswijgen veroorsaakte en sijn Ed:

agtb: ’t voorm: eens weder dede repeeteren tot dat den Iattij van Carieuw philip Radjawa„

ne den radja van Pelauw Boengaradja en den orangkaijo van Cabauw sinder,

opstaande te samen betuijgden hun wel bevrust te sijn dat de thans in dispuit

sijnde, en bij de Haroekoneesen gepretendeert werdende landen, hun waarlijk

toebehooren ende mede dat door die negorij, in de Jaaren van 1728: off ten tijde

ken

der Regeringe van den heer Gouverneur Bernard een stuk land aan die van

ti

Oma op versoek afgestaan sijnde, door diverse dier Negorij volkeren zulks beplant

me

is, en ook altoos door dien, de vrughten met die van Haroeko ter schaal gebragt zijn„

tot dat in A„o 1753: daar over de eerste verschillen ontstaen waeren: op welks dan n:

/: in ’t generaal en in soo verre als voorwaards ook speciaal dese dispuiten reeds:

verhandelt ende gevintileerd zijn:/ de vergadering vermeende dat dese saaken in 1:

questie twee zins, als ten Eenen met relatie, tot den Eigendom van particulie„

2:

re persoonen. En ten anderen in opsigt van 's negorijs gerechtigheeden zoo in ’t begen:

.

der vrugten ter schaale en ’t betaalen van ’t gewoone hasselgeld. moesten werden

aangesien, met goedvinden om voor en al'er verder te disponeeren:/ voor af ’t ge„

3.

„tanieerde van die van Haroeko /:na hunne aangave :/ in eene soma samen te trec„

ken, en in selver voegen insgelijks de opgaeve van die van Ama tot Equalprij„

„sen op ieder sorteering van Boomen daar tegens eens te balanceeren, voorts

zyn

om den puijs van een nagul boomen /:Ionken oud door den anderen:/ bij mo„

deratie te stellen op rd„s 3. Een zagoe op 2 Goemoets op 2: Calappa 1 Canarij gajango

en doerions op ½ en Lansisen tjampada op ¼ rd„s ’t p„s te stellen om dus ’t ver„

schil ontwaarde als dan eens nader te beroepen, off ook door enig transport

van Eigendom alles te beslissen en dus dan ook die in A„o 1755. tussen dese

negorijen getrocken scheiding soude te vestigen wesen. 'T welk dan ge„

schieden daar door bij Comparatie gevonden sijnde, dat in sulken gevallen den

toegift ofte afstand der volkeren van Haroeko aan die van Oma de hunne

noch rd„s 2506½ soude koomen te surpasseeren, zoo wierd dan voorts verstaan,

parthijen eens weder binnen te laaten roepen, welken daar op verscheenen gecommu„

„niceert wierde, dat vermits men na een Jegelijks opgaeve alle boomen op billijke

prijsen had, gesteld, en daar door ontwaarde dat ’t verschil in questie, ingevalle

van transport een different van Circa rd„s 4000 ten toegift van die van Oma

aan:

2

1

kon

30

t

m.

1