closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sill

Caijsobo

Hatusua

Te Kinderen van de 2: de plaatsche bevonden er maar 12: van de eerste en 4: van de

in de schoole recommandeerde haer beijde haer zelven ende kinderen haer toe vertrou„

In ’t vervolg beter te onderwijsen ’t welk sij ons beloofden /: verder ondersogten wij

ledematen van bij de plaetsen; dewelke almede zeer zwaak bevonden in de

„delijke waerheeden en na haar Ernstig vermaant te hebben noodige dezelve den God

dienst verrigt hebbende deelde ik het H: avondmaal uijt en doopte W: kinderen te

1.

het aam geld bevonden wij te zijn 5: rd„s en 20: stuijv„s en dat van tanunoe 1: rd„s ene

stuijvs het welke wij met schriftelijke onderteijkeninge gaaven van de orangsaa

van iver plaatse om ’t selve te besorgen aen den Coopman en opperhoofd van de

ons werk aldaar verrigt hebbende vertrocken van daar den 27: des avonds ten hal„

uuren en quamen geluckiglijk des smorgens zeer vroeg tot Caijbobo onder

ten de schoole bevonden den meesterr Pieter Ichunnahu zeer wel die ont de

rolle vertoonde.

Somm

J:

M:

7: - - . 17:

10 - - -

- . -

Ledemaeten

213- . . 215:- - 428:

Gem: Christen

76: - - - 14:— -.90

st: Kinteren

127. - 94 - 224

kind: buijt d’sch:

18: - - . 27:— -:45

door kinderen

Somma - - - - 80

groote vrage leerden taa

De kinderen waeren reedelijk wel onderwesen die de

en zongen waeren.

Somm

J:

M:

3: - - - .16

- - -

13:

- - - . 8

8:

middel van leerden

1: - - . - .

- - .

6

kleijne van leerden.

- - - 1: - - - 85

2o

24

5=r

Gebeden

. . 6

6:

Laasen schreev: en Iongen

De kerken en school boeken alhier waeren.

bijbels - - 3

N: testament- 5

P„m boeken - - 6

vraag _=o 26:

Ondersogten de leedematen en bevonden deselve zoo selegt in de aller Eenvoudigs

delijke waarheeden voor een litmaate moeten dat mij er van 17: maar J: notij:

dat nog met Ernstige vermaninge dat zij haar zelven beter zouden oeser

dat den Gods dienst verrigt was deelde ik het h: avondmaal uijt en boopt

kinderen troude; en 8: paar, het arm geld aen deese plaetse bevonden te zef

en 39: stuijver„s en 3: duijten leijden het selve wederom met handschrift In der

bussen, ons werk alhier verrigt zijnde vertrocken, des avonds omtrent tomd

ueeren En quamende des smorgens ten 2: uuren te hatusua besogten des Jm

ten half 7: uuren de schoole den schoolmeester Thomas abraham vertoont

dese rolle.

Leedemalten:

Cam