closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Salaria

231:

deele verscheenen op ’t ondersoek: en ten deele voor ons onbekende reeden agter

bleeven: bevonden te presentenren alle zoo onnosel in de aller eerste Goddelijke

waerheeden dat er de minste vrijheijt niet en was om deselve te nodigen dus

vermaenden wij deselve tot ondersoek en leeringe der Godelijke waerheeden

op dat sij in ’t vervolg weederom mogten toegelaeten worden: wij ontmoeten

3: mijden van welke begeert werk: dat haere onsegte kinderen den h: doop

mogte erlangen: dog haer ondervroegende of zoo in leeven strafbaar voor God

was: was er een dewelke opentlijk neen antwoorden, Ende andere in den

Grond schoon niet woordelijk beleeden het selve waeren vonden geen vrijheijt

om den h: doop aan de sulke te bedienen, des te meer om dat sij geen door ge„

tuyjgen hadden anderen, daags: lieten wij den meester leesen in Caron en doop„

te 35: kinderen trouden er 5: paar het arm geld was na dat er 30: stuijpvers voor

de arme was afgetrocken 52: rx„s en 31: stver„s dus ons werk verrigst hebbende

vertrocken wij na de negorij nalahia en arriveerden deselven morgen

ten 11: uuren aldaar en trocken ter stond in de schoole den meester Da„

niel Saptenno gof ons dese Rolla.

M:

V„

een

Somms

Ledematen

10:

2: - - 12:

G: Er.

146.

172: - - - 31 8:

sch: kind

84:

132.

48:

b: d: School

40.

84:

44:

doop kindt

11:

11: - - . - 22:

tesamen . -

568:

de kerk en school boeken

waeren dese volgende.

bijbels

5

n: t:

2:

p=m boeken - - 41:

1

Caron.

gr: vr: d=o - 13:

tl: - -8:

de school kinderen waeren seer wel onderwesen die laesen schreeven en

Iongen groote vraegen

leerden waeren.

2:

M:

Somm:

Groote vroege

36: - - - - - 9 -

45:

middel

8:

7

15:

kleijne

3

9:

12

14:

1:

gebeden„

15:

den meester vonden wij

seer wel in de schoole te zijn als meede in de kerk:

gaande ondersogten wij de leedemaeten dewelke wij aller blendigste be„

vonden Excepto den meester en nog een vrouw dewelke swak in de waer„

heeden bevonden, dog onder diere beloften dewelke zij deden dat sij haar in

’t vervolg beeter souden oeffenen lieten wij die 2: op haer eenigsints vol„

doen en de waarheeden die sij belijden tot des heeren h: tatel toe: den Godt

dienst g’Eijndigt zijnde deelde ik het h:avondmaal uijt, en doop te 22.

kinderen