closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tirisori

Ioij

233:

Bijbels 11:

N: Testam: 4

P=m boeken 37:

groot v: 10:

kleijne

7:

Caron

1

dt

verder ondersogten wij inde kerken zelemaeten onder welke wij 8: van dit

boven getal noodigden dewelke ons nog maar zeer middelmatig voldeeden

onder Ernstige vermaninge den Gods dienst verrigten zijnde deelde ik het h: avond„

maal uijt en doopte 50: kinderen het arm geld was 69: Rijx„s en 29: stuijv„s ons

werk hier verrigt zijnde vertrocken wij na de Negorij Sirisorij en arriveerden

aldaar dis zelven dags aldaer gingen nog in de schoole onder sogten de kin„

deren den meester Cornelis Polonaija gaff onse dese Rolle.

M:

V:

somm:

Ledemaaten

20.

-- - - .16.

36.

: Ch.

242.–.

206:

448:

school kind:

157:

123:-

280:

K: b: d: school

41:-

59 .

100

doop kinderen

41:

41:

tesomen - - - 905.

De kerk En school boeken waeren dese volgende

bijbels.. . 12

N: Testa. . 9

p=m boek: 32:

2:

Carons

6

kl: v: boek:

_=o 10:

gr:

De kinderen waeren

Reedelijk wel onderwesen die laasen, schreeven zongen

En groote vragen leerden dese volgende;

M:

V:

Somm:

Groote vraeq:

77: - - -

61: -

138:

Middel

13

8 -

21.

klijne„

10.

13: - - - 23:

gebeden

3 7

- -- 30 - - -

6 7:

dus gingen wij weederom In de kerk om aldaar de ledemaeten te Examineeren

van welke wij niet meer dan 5: konden noodigden de andere kragtig vermande

tot ondersoekt en leeringe der Goddelijke waerheid op dat sij in ’t vervolg wee„

„derom mogten toegelaaten worden na dat den Gods dienst verrigt was deelde ik

Het H: avondmael uijten doopte 41. kinderen het arme geld was 63: rd„s bu

41: stuijver„s.

Dus ons werk alhier verrigt zijnde vertrockken wij na de negorij Boij op

den 13 d=o en quaamen aldaar ten 7: uuren

gingen ter stond In de schoole den

Reester Enos Sapulette goff ons dese

Rolle

M:

1:

somm:

Ledemoeten

3

14:

- - -- - -

17.

G: Ch:

1

08:

131: - - - -

239:

sch: kind

74

114:

40

b: d’ sch:

17

42:

25.

doop kind:

26:

13

13

tesamen

438:

De

d