closeTerug naar inventaris

Transcriptie

even zonge

vo

61.

16.

aeten waar t

bewijs gav

dienst ver

nderen ’t art

gt, hebbend

schoole den

son.

volgen

den

52:

voorto en

Haria

235:

aan de Maleijdse Gemeente En doorte 48: kinderen onderwelke wi er 2: on„

„moeten een de vader en moeder door ten zijnde, de moedersmaader name was

geweest Lucia Kupaena zijde een gedoopte Christen geweest dit kind

wert belooft op te voeden door den burger Abraham Marpatij met sijn

Huijs vrouw Ester Nunsupa. als mede 2: getuijgen die ledemaeten

der kerke Christi waaren stonden te doop getuijgen over dit kind het

andere dat ons onmoete was een zergeant doghter dewelke een kind

hadt bij een soldaet alhier te Saparoua woonagtig zijnde met name

Hendrik Iansz: van Amboina welken boven gemelde verklaarde dese

meijd met het kind te willen verlaeten en nooijt met haar te doen

te hebben: als meede verklaerde: de moeder van dit kind noijt met desen

Hendrik Iansz: van Amboina te sullen te doen hebben, ten sij hij

haer eerst wettig trouwe dies onder 2: getuijgen dewelke Leedem: der ker

ke zesu Christi waeren doopte Ik het zelve, het arm Geld was 111: Rijx„s

en 21: Htuijver„s trouden er 52: paar ons werk dus verrigt zijnde vertrok„

„ken wij nog den selven avond na de Negorij Poorto en Haria daar

wij des avonds aan quamen en gingen terstond In de schoole den

meester Domingos Andris gaff ons dese Rolle.

R

V.

somm:

Ledem:

15

4:

19.

Gem: Ch.

437:

559:

996

school kind.

163:

70: - - - 233.

buyten d’ sch:

334:

631:

297.

C

doop kind:

56:

34:

90.

tesamen - - 1969:

De kerken school boeken

waeren dese volgende.

Bijbels - - - 8:

A: F:

- -

4:

p=m boek: - 20:

laron

1:

De kinderen waeren maar tamelijk onderweesen die de groote vraege leer„

den laasen schreeven en Jongen waeren dese

M

V:

Somm:

5

Groote vraeg: - -

59

64:

middel

17 -

- - -

41:

58:

klijne

1.5 –14 - - - 29:

gebeeden,

4 2:

—.6

Gingen des anderen dags zijnde den 17: d=o In de kerke en Examineerde

aldaar de leedemaaten onder dewelke wij: er niet een konden nodigen wee„

gens haere onverschoonelijke doonmigheijt wij vermaenden haar als biedende

dat zij haar zelven zouden onderwijsen en laeten onderwijsen ’t welk sij

ons alle beloff den: lieten leesen In Caron: en doopte daar na 90: kind beves„

tigde den ouderlingen Iohannes Elias Pattijmonij op ’t getuijge„

nisse van den Pattij van Haria d=o van Trri Lorrij Den meester

Domingos Andris dat den boven gemelde ouderling over twee

e„dies ook

Iaeren verkooren was: om geproklomeert tot 3: diverse Rijken uijt

kragt van den Eerwaarde kerken raad van Amboina, trouden er 13: paar

dies