closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als

Oma:

Maroeko En

Sameth

237:

Den meester bevonden wij nergens toe nutte zijn: dewijl zijn gansche school geleerd„

„heijd aller onnooselheijd was dier halven wij de kinderen In de zelve toestand bevonden

die de groote vraege leeden laesen schreeven en Iongen waeren dese

9.

somi

Groote vr:

27:

36:

middel

/6: -

8

2:

gebeeden,

1:

3:

4

Dus gingen wij wederom in de kerk en Examineerden aldaar de leedematen dewelke wij

met onderscheijd noodig den na dat den Godsdinst verrigt was deelde ik het H: avond„

„maal uijt en doopte 13: kinderen: trouden er 3: paar het arme geld was 9: Rijx, en

30: stuijver. Dus ons werk alhier verrigt zijnde vertrocken op den 19: D„o na de Nego„

rij Oma: alwaar wij omtrent 8: uuren aririveerden gingen terstond In de

schoole. den Meester Cornelis Hetaroea gaff ons dese Rolle.

N

1:

somm:

Leedematen.

30:

39:

9

590

Gem Chritt:

301

289:

193:

142:

51:

sch: kind

39:

70:

b: d’ sch.

69:

34:

17:

17:

doop kind:

tesamen - - 9. 95.

De kerken en school boeken

waeren dese volgende.—

13:

Bijbels.

2

Carons

7:

N: I:

p=m boek - - 34:

- - 15:

kl: 1:-„

. - 18

gr:

De kinderen waeren Reedelijk onderweesen die de groorte vraeg: leerden laesen

M

schreeven en zongen waeren deese

somm:

1:

74:

Groote vracq:

17: - - - - 91:

middel _=o

10: - - —. 40.

30:

14:

_o

5. -

kleijne

19: - - . - - 40:

21: - .

- . - - - -

gebeden

Dus gingen wij wederom in de kerke, om aldaar de leedemaeten te Examini„

neeren dewelke wij met onderscheijd noodigden tot des Heeren H: Bondt Tabel na

verrigten van den Gods dinst deelde ik het h: avondmael uijt en doopte 34: kind:

trouden er 4: paar het arm geld was 46: Rijx„s en 11: Htuijv„s Dus ons werk al„

hier verrigt zijnde, vertrockken nog van daar den zelven avond na tot Comptoir

Haroeko, arriveerden aldaar den 19:' d=o des avonds laete den morgen daar op volgen,

„de noodigde ik het opperhoofd deser plaetse predikte In ’t Hollands, en deelde het

H: avoondmael uijt des na middags Examineerden. ik met den ouderling Meju„

vrouw Adriana Hendrica Gronard huijsvrouw van de heer Gabriel Adriaa„

„nus, de Saint Glain, onderCoopm: en opperhooft alhier, in welke Examine wij

de zelve Reedelijk bevonden in de voornoeme Grondstukken van onsen aller

heijligsten Gods dienst in welken verdere oeffeninge zij ons beloofde haer te wil„

Een beesig bleijven houden; en dus naemen wij de zelve onder een hartelijken zee„

„gen wens aen. tot een meede zit der kerke Christi des anderen daags seer vroog

gingen wij in de schoole. den Meester Iohachies Terdinandus gaff ons

somm:

4:

M

de Rolle.

24

18:

- - .6:

Leedemaeten

119:

244:

—.

- -. -

125:

Gem: Ch:

100:

30

70.

sch: kinderen

Haroeko:

43.

21 -

22

b: d: sch:

43

21

22

doop kind.

tesamen - - - 454:

Sameth: