closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Soija boven

M:

somm:

1:

4:

2.

Ledemoeten

6.

Gem: Ch:

92: - - -

83.

175

sch: kind.

30:

70.

40:

b: d: sch:

19:— —— 33.

14

doop kind:

13

13:

tesamen - - - 297.

de school kinderen waeren redelijk wel onderweesen die de groote vre

leerden leesen, schreeven en zongen paeren dese

Somm

V:o

M

44:

- - 4

40:

Groote vr:

33

10:

23

middel

20:

5

15.

kl: v: en geb:

alhier waeren dese volgende.

de kerk en school boeken

5

bijbels.

6:

- - -

N: T:

pr: boek: - 6.

p=m _=o 10:

Caron - - - - 1:

Dus gingen wij woederon in kerk en Examineerde de ledemaeten dewelke

wij met onderscheijd noodigden, na verrigtinge van den Godsdienst delde

ik het h: avondmael uijt en doopte 56: kinderen trouden er 3: paar, het

arm geld aen dese plaetse was nog 9: rd„s en 16: stuijv=s waar na wyom

werk verrigt hebbende, des anderen daags weder keerden na het Comp„s to

boina aen ’t Casteel victoria alwaar wij door den zeegen des heeren of

sonden gelukkig, nat na het volbrangen van dese onse kerk, en school wij

„te den 22: weederom aan quamen; Eijnde; /.was geteekend:/ Adriaar

Pietersz: steutel, D=s Dias Lourens paulus pattij wassoe, S=m„

Paulia pattij siri sorrij, I: E: pattij monij pattij aboru„

Rapport van den Staat der Kerken en

Schoolen, op de kust hitu en op de gebergtes heijt

mor geregistereerd, door den predikant Aala

Pieterse Steustel en den Ouderling Ionat d„

begonden den 6: Maart en ge Eijndigt den

D=o Anno: 1758:

Den 6: Maart des morgens vroeg van dit hoofdt: Comptoir Amboins

trokken zijnde na de negorij Sorja boven begonnen wij ons werk aldaar

na onse aenkomste, met het ondersoek der schoolkinderen, Terwijl ond

Meester Michiel Lopis dese Rolle gaff:

Somm:

2:

M:

7: - . - . 1

Ledemaeten

63: -

61:

Gem: Ch:

6:: - - - . 3

school kind:

24:

12:— —2

16:

K B: de sch:

1: - -

2.

doop kinderen

groote vraeg: leerder

De school kinderen waeren wel onderweesen die de

somm:

in

een.

6:

24:

2

middel proeq:

1

7:

6:

Gebeden

10:

13.

De:

Ratai