closeTerug naar inventaris

Transcriptie

atala

239:

De Kerk en school boeken waeren dese.

4: Bijbels

W: Test:

5

24: P=m boek:

24. Gr: vr:

1: klijne vr:

1: Carons

Parme geld aen deze plaetsche was Rijp„s 7: en 7. sche: na het onder soek der schoole kin„

„deren gingen wij in de kerk en ondersog de Ledemaeten noodig den dezelve net onder„

scheijd en na verrigtinge van den Gods dienst deelde ik het h: avondmaeluijt en

doopte 3: kinderen dus ons werk alhier verrigt zijnde vertrocken des mid„

daags van daar na de Negorij Hatata, en arriveerden aldaar omtrent ten 2: uuren

en gingen ter stond In de Schoole den Heester Willem Cornelis: gaff ons de„

somm:

V.

M:

Rolle over.

8.

6:

2

Ledematen - -

- . 162:

87

G: Ch.

75:

23: - - - - - 58:

Sch: kind:

35:

9:

5: - -

C: d: sch:

4:

15:

5.

doop kind:

—10:

Sch: kinderen waeren seer slegt onder weesen zoo die leesen, schreeven, en singen

en die de groote vragen

leerden waeren.

2:

m:

Somm

24:

—.

23: - - -

47:

middel pracq:

6:

5 - - - 11:

2 - - - 3:

1:

kleijne vraeg:

De sterk En school boeken bevonden

2. - Bijbels

2: - Carons:

12: P:s boeken

4:-. N: I:

9:-- klijne p: boek.

ƒ 2: - dito Groote

Dus gingen wij kerken ondersoek doen en bevonden de Ledemaeten Ge Exa„

mineerde sijnde alle onbequaeme om toegelaeten teworden tot des Heeren

H avondmael dierhalven vermaenden dezelve Ernstiglijk beter te leeren

ge Eijndigt de

het welke zij ons belooften lieden in Caron llesen en na„ Godsdienst doop te

ik 15: kinderen Trouden er 3: paar, het arme Geld aan dese plaetse bevon„

„den wij te sijn: 8: Rd„s en 15: stuijv„s Dus ons werk verrigt zijnde, vertrocken

wij den 7:' Dito na negorij Naku alwaar wij des morgen seer vroeg quaa„

„men den Meester Johannes Tuankota gaff ons dese Rolle.

2:

Sommn.

M.

- -.

32

54

Ledemasten - - 22. - . -

Gem: Christen: 110: - - 420.- - 230:

- - - -

80:

35:

45:

sch. kind

77:

37:

40

6: d’ school

- -

12:

5: -

7:

door kind.-

De kinderen waeren Reedelijk onderwesen die laesen schreeven. Iongen

En groote vraegen leerden waaren.

V:

M:

Somm:

17.

40:

23:

Midd: vraeq:

11

7: - - -

18:

8 - - —: 8

_o

kl:

D