closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Filang:

Hukurila

De kerken school boeken waeren deze volgende

6: Bijbel

1: Caron

20: groote v: b:

13: D=o kleije

2: N: Testam:

19: p=m boeken

Dus gingen wij inde kerk, en Examineerde va de Leedemaeten. dewelke wor

met onderscheijd noodigden en na dat den Godsdinst verrigt zijnde, deelde it

het H: avondinael uijt En doopte 12: kinderen het arm geld bevonden w

te zijn 30: Rd„s zegge dertig: Dus ons werk verrigt zijnde vertrockken wij

Na de Negorij Kilang, alwaar wij kort na onse aankomste In de schoole

gingen den Meester Christiaan Hatulesi gaff ons deze Rolle.

Somm:

M:

V.

Leedm:

7: - - - : 22: -- 29„

Gem: ch:

63:

- - -

64: - 127:

sch kind

35 - - -

24 - - 59:

22 - - - 42:

E: d’ sch:

20.

doop kind

6: - . - 2: - - - 8

De kinderen waeren Reedelijk onderweesen, die de laasen schreepen

Iongen, en groote vragen leeden waeren.

V: Somm:

M:

14: - - - 40:

26: -

Addel vraeg:

8. - - - - 6 - - . - 14:

De kerk en school boeken, waeren dese volgende.

5: Bijbels

L: Carons.

6: p=m boeken groot

13: D„o kleijne

5. N. S:

4: groote p: b:

10 D„o kl:

Dus gingen wij wederom In de kerk en Examineerden aldaar de lder

„ten, de welke wij met onderscheijd noodigden, en beeter onderweesen waa

dan het volk van een der andere Negorijen den Gods dienst gebijnd:e

zijnde, deelde ik het H: avondmael uijt, en doopte 6: kind: trouter

Een paar. het arme Geld bevonden te zijn 28: rd„s en 36: stuijv„

werk hier verrigt zijnde vertrockken wij den 8: D=o na de negorij

Hukorila alwaar wijders 's morgens alvroeg arriveerden En gr

ter stond In de schoole den Heester Arnoldus Pattisalamu. gaffor

deze Rolle.

Ledenn

Ema