closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zon

Alang

Laricque.

245:

Dusgingen wij weederom in de kerken Examineerden de ledemaeten aldaar„

dewelke wij zoo onverschonelijk dom bevonden als die van de voorige, Ne„

maande

gorij, verstan haar zeer Ernstiglijk, om beter te leesen ’t welk sijn

ons alle beloofden lieten leesen in Caron en na, dat den Godsdinst geijn„

dig was doopte ik 38: kinderen het arm geld was aen deese plaetse 22: rd„s 8,

0: Htuijv=s dus ons werk alhier verrigt zijnde vertrockken nog dien avond„

na de negorij Alang alwaar wij des avonds nog arriveerden des anderen dags

den 14: D=o gingen inde school den meester Isaac saptenno gaff ons

deese volgende Rolle.

V:

M

27. - -. - 57.

Ledem:

30.- -

362: - - 337. - . 699:

Gem: Ch:

132: - 283:

151:

sch: kind.

66 - - - . 60 - - - 126:

b: d’ sch:

32

32 - - - - -

Doop kind

De kinderen waeren wel onderweesen die laasen schreeven zongen

en groote pr: leerden waaren dese volgende

M:

2:

37. - -

80.

43:

- - -

13. - -

31:

Middel vr:

18

27:

14: - - -

13 - - -

klijne tor:

17: - - - 50. - 67:

gebeden

De kerk en school boeken waeren dese volgende.

7: bijbels

2: N: D:

1: Caron

18: p=m boek

7: Gr: v: boek.

4: dito kleijne

Dus gingen wij weederom in de kerk en Examineerde aldaar de ledem:

dewelke wij met onderscheijd noodigde na dat wij bevonden hadden aen den

orangkaij van dese plaetse Paulus Pattij niet kunnende bewijsen dat

Er een Godt is, het welke hij voor mij en den Ouderling Ionas Dias en Heef„

„ter Isaac Saptenno bleeden heeft den welken wij met nog veel ande„

„re den H: Tafel ontzijden haar alle hernstig vermaende tot beter onder„

wijs het welk zij ons alle beloofden den Godsdienst Ge Eijndigt zijnde,

deelde ik het H: apondmael uijten doopte 32: kinderen trouden er een

paar het arni Geld bovenden wij te zijn 67: rd„s en 4: stuijv„s: Dus ons week

alhier verrigt zijnde vertrockken wij nog dien zelven dag na het Comp:

Laricque, en arriveerden nog dien avond aldaer des anderen dags gen„

gen in de school vonden aldaar den Meester Lucas adriaen, met Een

school kind: bevonden het zelve wel onderweesen na zijn doen:

Ledam: