closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Brieven en Supieren

5.

ontfangen Brieven en Papieren

5:

Besorgne over deselve gehouden

5

dog geen Petrias Extract aangebragt

5

Dankbet: voor de approbatie der verrigtingen alhier

5

waar na weder uijtgezien word

P:

de zaken van den oorlog worden appart verhandelt

5.

verzoek om ordre wegens de afsending der Positive ordres

5

t slot van de Brief

Colleorenze Huijsselijke

Peselangen

Correspondentien ze Huijs„

selijke Bestellingen

esereurs

Onder Deserteurs is niets te berigten

5:

160:

Henaaren

nadeelige informatie wegens de van hier gedane vertoning der Manschappen§ 144:

waarom, bij herhaal adsistentie verzogt word

5:

de gevaforiseerde Dienaaren leggen hun dankbaarheid af

145:

5:

den onderkoop: Freno en gew: Arth: Lieut: Jansz de bepaalde Rust gagie toegelegd

5: 146:

en de Adm: der Arthillerij bij provisie aan den ord=s vuurwerker Riso opgedragen

5: 147:

Saparouas Hoofd Cruijpenning en Fiscaal Beth tegens elkander van diensten verwisselt 5. 148:

verzoek tot de bevestigiging van gem: Beth

5:

149:

en dat den onderkoopman Haga tot Fiscaal mag worden aangesteld

5: 150:

voordeelig getuijgenis van denselven

5:

—„

mits de g'exteerde sterfgevallen, sluijter tot Resident van Manipa

151.

5:

Hoffman als opperchirurgijn van het Casteel

5:

van Wieringen als opperm: op het schip Buijten Leven

5

Clarisse tot Eerst gesw: Clercq van Politie

en Hoedt als Hospitalier aangesteld

8

5

op gunstige approbatie

152:

3:

aanhaling dat den voor heen aangestelde derdewaak Meine daar toe bequaam is

2:

3.

4:

5:

6.

7:

8:

162: