closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

91

5

5

3

97:

5: 98

5

5:

3

5.

99.

3

§

5.

5

Ruisseik Pehelangen

5.

met het aanmaken van Affuijten &=a word voortgevaren

5:

en de preferentie gegeven aan die voor de 36 lb: Canons

5.

dog het beslaan gaat traag

3

terwijl gem: canon reeds is geplaats

5

verandering in de justitie en Landraad

eerstgem: Rade is het ongenoegen H: H: Ed=s te kennen gegeven wegens een zaak

met Heeren Scheepenen

5

5

heeft zig verandwoord

5

die overgaat en waar voor een goedertiere beschouwing verzogt word

3

83

voorgevalle verandering bij weesmeesteren

3

capitaal bij dat colligie

bij commissarissen ook eenige verandering opgekomen

5 84

dog bij Bordelmeesteren geene

3

83

Capitaal bij Laastgem: collegie

5

optreeding en aanstelling van eenige Burger officieren

3

86

de ter Hoofdplaats te kenne gegeven misnoegdheid over twee moorse officieren onderzogt

5

87

komen uijt als quaadaardig en verzonnen

3

gemaakt verandering in den k: k: Raad

d

88

der zeeraaren ieverig en stugtelijk gedrag

89

de groote kerk en school visite is weder verrigt

en ook de catechisatie met de Leermeesters

bedragen der Arme middelen

overgaande staat Reekeningen

de Correspondentie met de Gouvernementen word gecontinueerd

dankb: voor H: H: Ed=s recommandatie na Banda

wegens het ongewittigd emploij der vaartuijgen van hier

en het behandelen van den cerammer

gedaan onderzoek na Berigten uijt Banda dat de Ambonse kleine kruijssers, Ceram„

mers zouden mishandelen

en principaal omtrent den gezaghebber Hendriks

weswegen men zig aan de Papieren refereert

en niet ongevoelig kan zijn

mitsgaders den gouverneur vermeent beterelucidatie te kennen geven

uijt Banda eenige geroofde Amboineesen te rug ontfangen

met de nevenstaande aanreekening

daar de comp: niet mede belast

nog geen fonds daar voor uijt te denken is

en den Gouverneur daar toe voor eerst niet meer kan besteden.

omtrent het verdere in desen en dat te Banda vrije Amboineesen in slaverne

gehouden worden.

mitsg=s de correspondentie

refereert men zig aan de Brieven

9.

80

8