closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inlandse Zaken

de ceramse zaken worden voordeelig

en ook die der Alphoeren

de trouwe van den Radja van Ethijen zijn zoon aangehaald

zijn weder beloond

dankzegging voor de approbatie der maatregulen tot demping der infractie

waar in niet reukeloos is te werk gegaan

berigt waar dat de in een vijandige Jonkgevonde Mannetjes Noten bekomen zijn

Dankzegging voor de welneeming, dat den Gouverneur de vorige Hongijniei

in perzoon gedaan heeft

en hope dat de laaste sogt zijn Eet verzekering zal bevestigen

reden waarom men den onderkoop: Haga eerstgem: Togt alleen heeft laten verrigten

de visite door de Hoofden der Ccomptoiren word weder gedaan

de Dagelijkse jnlandse zaken zullen in het najar verhandelt worden

kerkelijke zaken

onder

Huijsselijke Bestellingen

Militie /zu Dienaren

N: OgoaeDienen

de Restanten zijn geconfronteerd

dat ook gedaan worden de Transporten der Administratien

en de Rapporten van den opneem

in de besnoejing der Lasten en zorge voor de winsten word volhardt

en ook zo veel mogelijk voor de Preservatie van het Buspoeder gezorgd

waar in men nogtans hindernis heeft

terwijl eindelijk een considerable quantiteit bedorven bevonden

en op den presenten tijd gekomen is.

ontdekt bij de overgave der Arthillerij.

aanhaling deswegen

en hoedanig den gew: Arthillerij Lieutenant Jansz: zig heeft verandwoord

verzoek om een gunstige beschouwing

en het onbequame kruijt dat verzonden word

te mogen afschrijven

verzekering dat getragt zal worden diergelijke nadelige gevolgen voor te komen

een statutaire wet voor het Hoofd der Arthillerij gesteld.

PeenSzie Rgoue Pechen

5

5:

5:

5:

5:

5„

i

5.

5:

5.

5:

5.

5

5

3.

129.

130

1

131:

1

5:

P: 132:

5

133.

5

5

134:

5.

5

135.

5:

136.

5:

64:

65:

66:

67.

68:

69:

70:

71:

72: