closeTerug naar inventaris

Transcriptie

BBrieven en Papieren aan haarlen den ont„

ontfangen Brieven en Papieren

„kangst van eenige, op den 30: December Anno Vergangen

per den chinees The Toetko: naderhand met het schip I:

Buijten Leeven den 20: Ianuarij dezes Jaars; en eijndelijk

den 19:' Februarij daar aan, per een vaartuijg van Sama„

„rang uwe Hoog Edelens veel gevenereerde Origineele

Rescriptie van den 23 December Annipassattie; met de daar

toespecteerende Bijlagen, die alle na de Register, wel

uijtgekomen zijn: waar over op den 18: Maart dezes Iaars hebben

§ 3:

Besoigne over deselve gehouden

gebesoigneert, de noodige Besluijten genomen, ende ordres

g'eerbiedigd, invoegen die onder haare Hoofdeelen zullen wor=

„den vertoond zonder recilatie der Bijlagen, nogtans, terwijl de

4:

8:

dog geen Satrias Extract aangelag

dup der Rescriptie niet ontfangen is, nog ook geen Extract

Patriasche Generale Missive

§5:

uwe Hoog Edelens bij zonder gunstige approbatie

dankbet: voor de approbatie der

van alle onse verrigtingen, daar onder mede het ant„

verrigtingen alhier

woord op het voorige Patrias Extract, heeft ons, en

principaal den Eersten Teekenaar groote aangenaam hee„

den toegebragt, des wij daar voor ten hoogsten erkentelijk zijn, we„

26:

der uijtziende na zulk een geluk, en wel in een tijd dat wij

waar na weder uijt gesien word

uwe Hoog Edelens met minder falaliteiten mogen

voorkomen.

§7:

bij het Appart verhandelen, der zaaken van de oorlog

de zaken van den oorlog

worn

„den appart verhandelt

Continueeren; wij. En even zo met het efenstellen der Po=

sitive ordres, dog vragen eerbiedig met opzigte tot de

§8.

versoek om ordre wegens de

laatste, of de oversending der zelve alle Iaren, dan wel

afsending der Positive orders

na de vroegere beveelen om de Tien of anders vijff jaa=

ren zal moeten geschieden.

het capus den

arivement van het schip I: Hrijtmlin

Scheepen en Vaartuijgen betrefende, valt bij

de

maar

versor

a vande

willem

ulb laats

uidt aan