closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

n van de si rt caloup de Jonge

Willem

813.

velk laatste kieltje om de defecten

riet aangehouden

§12:

aar na Samarang te rug gesonden is

§ 13:

versoek om een ander Ptjalling

9

3

de kennisse w verpligt zijn tegeven dat het schip Buij„

„ten Leeven den 20: Januarij hier behouden g’'arriveert, is

aantehalen, het vertrek te gelijk met die Bodem van Sa„

marang, van de particuliere Chaloup de Ionge Willem,

en de aankomst van dit kieltje den 14: Februarij daar aan„

dus 24: dagen later.

uwe Hoog Edelens hebben ons met deze Chaloup

gunstig willen gerieven des gequalificeert tot den over„

„neem bij bequaam bevinding! dan dat kieltje na Hoog

dezelver intentie, voor af gevisiteert zijnde iszelveniet

wel geproportioneert te swaar van hout gebouwd, en te

diepgaande bevonden, leggende ledig ruijm zeven voe=

„ten over het gantsche Lighaam, daar bij dat het wij„

van beldng,

„nig kan Laden en niet zonder gevaar na behooren te

manoevreeren dus en deze Provintie en op kruijtogten

onder lager wallen, daar men hier ten allen tijden

bloot voor staat en Vresen moet, van geen dienst is, te

meer te rank is voor een op haal Togt: gelijk dit bij

den Handelaar alhier, mede vas geremarqueert

zijnde dat vaartuijg niet eens particuliere van de

hand gezet heeft kunnen worden; en deze defecten gedetael„

„leert bij Resolutie van den 18: Maart uijt de Berigten

van de visitatie die de Bijlagen verzellen en ook na Sama„

„rang gezonden zijn, hebben ons doen zien, dat het aanhouden

van gemeld vaartuijg voor dit Gouvernement, de Comp:

nutteloos zijn, op de grootste Rampen veroorzaken zoude,

en doen besluijten het zelve de Iavasche Ministers weder toe

te schicken, zo als hier aangekomen is, met terugreekening

van dies kostende en daar„m oodwendig gedaane verstrec„

king, onaangezien men hier gaarne gewenscht hadden, zig

die supletie ten nutte te mogen, maken; UWE Hoog

Edelens.