closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Edelens eerbiedig verzoekende, ons deze dispositie om

gewigtige reden genomen, niet ten ongunste gelieven te duijs

„den nog ook niet dat wij bij dezen, mits de noodzakelijkheid,

eerbiedig herhalen, de voor heen gedaane instantie om een

D:14:

ander bequaam vaartuijg in steede van de rijse herwaards ver„

instede van de Jonge Bernar

ongelukte Patjallingse Ionge Bernard; die met Equipagie

die afgesz: is:

Ammunitie H=a na Volgens Aanreekening, afgeschreeven is met notita

§ 15: binnens Lijns bij de Boeken. terwijl wij op Uwe Hoog Edelens

t

terwijl een Chiampang van

toezegging van een Chiampang van Samarang, nedrig„, dat zulk een

Java kan g'excuseert worden

vaartuijg van daar wel is te excuseeren, alzo de Manipeesen van

ouds heer verpligt zijn, een chiampang tot berging van Proviants=r

voorde Hongij Togt jaarlijks te leeveren, diese daar na weder tot haar

neemen; dat nogtans omtrent de hier in het voorleede Jaar als een sleet

verkogte Manipees, geen plaats heeft gehad, wijl dit Kieltje door haar

wel aangebouwd, egter het ijzer en Iuijgagie 'sComp:s weegen verstrekt

mitsgaders in 'sComp:s dienst Continueel gebesigd is, en zij lieden dat

in tegen ontheft gebleeven zijn, zo wel van het onderhoud, als om Jaarlijk

diergelijk vaartuijgen met volk voor de Hongij te leveren: waar toe

1

hir gezorgd zal worden dat

weeder een ander aanhanden zij. Jn den Rijze herwaards, is van voor„

§16.

het nevenstaande Java aan de dcte

schreeve particuliere Chaloup De Jonge Willem Verlooren, een An„

rug gerekend

ker en Touw, met de Tol, welk laastpostje wij onder Overzending

der bedigde verklaringen, dan ook afgeweesen en ter dispositie

van de Samarangse Ministers gelasten hebben. dog derwaards aan„

gereekend ƒ 103: —.— dit heen ten lasten gebragt voor een Bastouw,

dat verstrekt zoude zijn tot een sleeper voor de Twee schuijten van

daar ontfangen, om reeden, die vaartuijgjes binnen boord van het

schip Buijten Leven zijn overgevoert, en het touw door de scheeps

overheeden niet ontfangen is.

145

§ 17:

uwe Hoog Edelens bij de betooging, dat zig weder aan een

voor den aanleg van Schepen

te Batavia

schip hebben moeten bepaalen, en zulx van maar 140: voeten,

Gelievende

de beven

van vola

gehoud.

dankbe

ophoua

en aan

Junga

Band

der

depecte

oversa

20000:

„ding o„

hende

depechi