closeTerug naar inventaris

Transcriptie

et

5

gelievende te recommandeeren als in het vervoeg weder de

bij den Provisioneelen Eijsch gedane Pititie van zulke vo„

linnineuse goederen als de Rijst, bij den Formeele vermeerdert

vermindert word, de laatste dan ook vroeger als Jongst is geschied

af te zonden, op dat by den aanleg van scheepen daar op kan werden

§ 10:

gecalculeert zullen wij dit ter narigt houden: daar bij aanhaalende

te beveilen opzigtelijk den Eijsch

van volumineuse golderen ter nauijt dat de augmentatie van den Eijsch den voorleede Jare, zodanig

gehouden

wel heeft moeten plaats hebben door een groot getal in dienst

genomen Recrute bij de Militie Aathillerij en en zeevaart tot een beetere

defentie, en mits het Rijst gebrek dat sedert, en toen de hoope ten

goeden moeste verminderen, langs hoe meer bedugting veroorzaak„

„te, door het gemis van Drie Burger Vaartuijgen.

ƒ 19:

Het ophouden van het schip I: Huijszer Meije in Anno

dankbetuijging voor de gepasseerde

ophouding van het schip tt Huijs ter Moj

passato, om de van hier gegeve reede, Uwe Hoog Edelens gepasseert

hebbende zeggen wij daar voor oodmoedig dank: en merken met Hoog

§ 20

en aanmerking nopens het con„

dezelve mede aan, dat om de Bandasche en Ambonsche scheepen

„Jungeeren der Ambonse met de

Bandase scheepen

te laaten conjungeeren tot het doen der te rug reise, zig voor zeeker

de grootste swarigheeden op doen, want de ordre daar zijnde, dat

de scheepen op de Hoogte van Bouro en Amblauw elkander moeten

inwagten, de vegemente stromen zulx wel onuijtvoerlijk zouden

kunnen maken, en bij stil weer de scheepen g’exponneert worden

aan Rheven en wallen. middeler wijle hebben wij tot schul=

§ 21:

de recommandatie tot het spercu

„dige narigt en observantie genomen, de recommandatie om het

depecheeren van het schip.

schip Buijten Leven zo spoedig mogelijk zal wezen te rug te zeiden,

§ 22

teffens ook de beveelen tot het retour over Iava of direct na de

over Java of diredt, ter narigt gehouw

Hoofdplaats, ingevalle dien kiel genoerzaam een volle.

§ 23. Lading Nagulen mogt en krijgen; en even zo de Stanthou„

zoo ook de qualificatie tot de aanhou„

ding der qualificatie tot de aanhouding of verbaanding der

„ding of verbranding der Nagulen

Nagulen in de gestelde gevallen g’eerbiedigde Lesteren van

den 20. December A:o 1781. nogtans hebben zig dismaal weder

1 24

henderwissen die zig weder in de.

depeche van het schip hebben opgedaa p gedaan eenige hindernissen in de depeche van voormelde Bodem