closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 25

tot wegneming van dien is het

Restant Naghel aangehouden

§26

het schip 't Buijten Leven retourhe

§ 27:

over Iava

§28

hebbende onder de Convoi de Can„

„nee Boom ende Jonge Willem

op den bepaalden tijd, waar van de eerste voorkomen bij onse

Apparte Resolutien van den 16. April, en de nadere, bij

de gemeene Besluijten van den 26: Maij, vertoonende de laatste

de heerschende ziekte over het algemeen, den laten In schuur der Na„

gulen het emploij der Chialoupen en Pantjallings op kruijsen

Expeditie Togten waar door die Specerije niet tijdig van Sapa„

„rouw afgehaald hebben kunnen worden, invoegen men op den

11: der gepasseerde maand Junij nader tot het Besluijt heeft moe„

ten treeden, het Rapport van den Inschuur een Afbetaalin

„der Nagulen van Saparoua te vorderen, en het Restant dier spe„

„cerije van daar aangebragt zijnde, hier aan te houden, om zo weg te

neemen éen inconvenient voor het g'arresteerde om met de de=

peche van gemelde kiel, alle mogelijke spoed te maaken: dat

niet eerder dan heden gevolg heeft kunnen hebben, des wij

uwe Hoog Edelens weder binnen, ons een even gunstige

beschouwing die wij Hoog dezelve verzekeren dat bij ons geen on„

verschilligheid in dezen zal veroorzaaken voor het vervolg. de„

ze aanhouding van het Restant Nagulen heeft dan ook ve=

„randering te wege gebragt en ons besluijt van gemelde 26 Maa

volgens het welke dezen Rodem /:in onderstelling dat na

belading met den Oogst, onaangezien die de Calculatie wie„

„nig surpasseerde, geen naamwaardige ruijmte tot het

aandoen van Java zoude overhouden, als maar van de Charte

van 140: voeten zijnde / direct na Batavia zoude retourneeren

het geen men voor ’t voordeeligste en voor de intentie uwer

Hoog Edelens teffens kield, invoegen nader bij ons is g'arres„

„teert, dit schip Sourabaija te laaten aan doen om op Ja„

va verder met Producten volladen te worden; gelijk het

zelve zodanig tot uwe Hoog Edelens retourneert, bij zig heb

„bende de boven gewaagde Particuliere Chaloup de Ionge

Willem voor Samarang; ende voor de Hoofdplaats direct,

de Ternaatse Patjalling de Canneel Boom,

welk

welk eers

ryse van.

ontstoken

en hier

zonde.

gesagt

den Bruet

zeeve, gest„

de Ternaat.

Catjalling

wordende

tje aange.

op het Bduij

geen onge.

maar aan

ken verho

ondesche

den gagies

waarvan

de Ladin

Bevinding