closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

§ 26

Welk Kieltje in het voorgangen najaar van de Reise na

welk eerstgem: kieltje A„o p„o van de

Batavia ontstooken geraakt en te Bouvo ter houwgeko=

reyse van Ternaten na Batavia, is

ontstok en geraakt.

„men, mitsgaders vervolgens om de disparatie Hoijshouding

en hier vervallen

die daar op gehouden wierd, herwaards opgeroepen is, na dat den

gezaghebber hadde verklaart, mits de slegte gesteldheit van

het vaartuijg, de terug reijse na Ternaten niet te derven on=

„derneemen, zo als onse Resolutien van den 30. December Anno

passatoe item 18: Januarij en 16. April deses Jaars dit breder ver„

tonen; en teffens dat den gezaghebber Fredrik Karstens

zonder pligt verzuim van den

gesagvoerder.

van pligt verzuijm en onkunde vrij gekent; en de oorzaake van

Ederlore rijse toe te schrijven is aan de wrakheid van het vaartuijg„

waar van den quartiermeester Hendrik Meijer, als zig groo„

en Brutalen quartierm: van het

„ere, gestraft en op het schip geplaats

„telijks tegens zijn gezaghebber misgaepen hebbende afgenomen

gelaarst en op het schip 'T Buijten Leeven geplaats is, terwijl de

de Ternaatse gevange zijn weder op de

gevangene Ternaats Prins, en Alphoers Capitain met se„

Catjalling afgegeven.

ventien present slaven van die Patjaeling, inmiddens hier

gesecureert gehouden, en bij vertrek weder op dezelve afg„s ven

zijn: en na ons g’arresteerde op:rb: Maij, brengen wij dat gee=

wordende het bekostigde aan dat kie

„ne het welk aan dit kieltje voor kleine reparatien

tje aangereekend

bekostigd, mitsgaders voor de schepelingen tot gagie kost„

geld en Randcoen uijt gerijkt is, de Hoofdplaats ten laste.

§ 30.

Buijten gewone voorvallen op de reijse herwaards hebbende,

op het Bduijten Leven zyn in de veese

heeps overheeden van het Buijten Leven, na hunne betuij=

een ongewoone voor vallen ontmoet

§31

„ging, niet ontmoet. maar daar en tegen bij een schriftelijk

maar aan die kiel eenige kl: gebre„

berigt opgegeven eenige geringe gebreeken aan en op dien Bo„

ken verholpen

dem, die verholpen, dog van dat belang niet zijn om daar van

uijt onse Besluijten van den 17:' Februarij; in dezen breder

§ 32

„mentie te maken zijnde de scheepelingen dat het nodig gehad heb„

en de schepelingen Een en Twee maan en de Europees en Tweef ende Iavaanse zeevarende Drie maanden,

„den gagie verstrekt.

gagie g’accordeert, en daar voor behoorlijk belast, waar van de qui„

waar van de quitantie overgaat

„tantie Rolle overgaat.t

§ 33:

De Lading waar mede het schip 'T Buijten Leven van

de Lading is hier uidgeleverd na zuijd

Bevinding

Batavia