closeTerug naar inventaris

Transcriptie

refeste daaraan

§ 34

mits het groot defseventen het scherp

word het ontfange te rug geveekone

en oom een nieuwe aanreek: versogt

§ 35

Eenige schoke mat metale Rhijnen

aangereekent

9.

dog met houte schijve ontfangen,

en ingenomen.

Batavia en Samarang, dieptreedende voor 20: en agter

21½: voeten, hier G'arriveert, en die wel gestuuwd bevonden is,

uijtgelevert zijnde volgens de daar van ter onser Resolutie

van den 16 April ingelijfde, en boven dien apart onder de Bijla=

gen gevoegde Bevinding, moeten wij om niet protex te zijn ons

daar aan, en aan de Besluijten des wegen genomen, eerbiedig

gedragen met aanhaling nogtans, dat w: de overheeden van dien

kiel voor eenige, na aftrek der gepermitteerde percentos, te

veel en te min uijtgeleeverde goederen, opreekening van Soldij„

en hebben doen Crediteeren; en debiteeren, mitsgaders de spil„

lagie op winst en verlies afgeschreeven; voorts dat zig heeft op

gedaan een groot different in de uijtgeleeverde 1804: p=s Rond

en langscherp, welk men sustineerde zijn Source te hebben uijt

een abusive opgave bij de Arthillerij Bediendens â Costij, in

welke kostende zeeker meede een groot verschil te vinden

zal wezen, en wij om alle verwaaringen te prefenieeren

best g’oordeelt hebben; al dat scherp met het aangereekende,

de Hoofdplaats terug te ke een gelijk heden geschiet, en wij uwe

Hoog Edelens nedrig solliciteeren om een nieuwe aanree=

kening na volgens het hier uijtgeleeverde, blijvende

intusschen dat scherp alhier zonder geld Som bij de Boeken voort„

loopen. terwijl den secunde Schilling ons vertoond heb=

„bende, dat de daar nevens aangebragte.

20: p=s twee schijfde

10: drie schijfde

50: Enkelde en

20: Tiool Blocken aangereekend zijn met de swaarte

of het gewigt der daar in zijnde schijven, tot een exceffief be„

„dragen van ƒ 210:——: ƒ 127: 10:— ƒ132:10:—. en ƒ 160:11:8:, dat ongetwijf„

heff mitale schijven denoteert, daar noo tans alle gemelde

Blocken ordinaire houte schijven hebben, is bij ons, in ver

„onderstelling het zelve voorzeker een aburs bij de Bataviase

Factuur

n

Lade

Van a

ontf

na

die een

betogin

wenm

het