closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en versoek om van de Severante

g'excuseert te blijven

11.

§ 38:

zo mede van die der Houtwerk en

nogtans voor het tegenwoordige gehouden en gepersua„

„deert, op het gerespecteert bevel uwer Hoog Edelens

om ter vervulling van het toeneemende gebrek aan

Europesche Equipagie goederen, de bij het Eijschje van den

schout bij wagt en bij onse Besoigne op den 18: Maart gespecifi„

„ceerde goemoets Touwen en Trossen in te kopen, dan wel te laten

aanmaaken en Hoog dezelve daar van zo veel als met

nog voor het verstreck van het schip, en buijten eigen onge=

rief zoude kunnen missen, tot te zenden; te vertonen, dat

hier geen geslagen Touw werk in te koopen is, maar door

den Equipagie op zigter bij benodighheid voor betaling vervaar„

„digt word, en deze bediende bij zijn Berigt, dat de Bijlagen ver„

zeld, zig tot de Leverantie onvermogende heeft verklaart mits

gebrek aan een bequame Lijnbaan en gereedschap voor het

slaan van sware goemoet Touwen, mitsgaders de onstente„

„nis van volk, en gebrek aan goemoet, van het laatste qua„

„lijk zo veel kunnen ende bekomen als voor de vaartuijgen

alhier benodigt is, welke impedementen als bekent zijnde

uwe Hoog Edelens Eerbiedig onder het oog brengen, met

ootmoedig verzoek van de voorschreeve Leverantie g’excuseert

te mogen blijven, om ook niet te geraken in eigen ongerief, waar

uijt het beswaarlijk is, in een afgeleegen en min gerieflijke plaats

als deze, zig te redden; terwijl wij mede op het ontfangen Berigt

der visitatie ter Hoofdlaats van de Monsters der Houtwerken,

die in den verleeden jare van hier zijn gezonden, ter prenoti„

„tie moeten aanmerken, den Jnlander door aangebooren

Luijen vadsigen aard ongeneegen is zig door de Houdkapperij een

bestaan te bezorgen, en men hier niet weinig Hoofdbreeken

heeft om dit of dat voor 'smeesters Dienst tegens goede betaling

zelfs aangekapt en gelevert te krijgen, invoegen ook Particu„

fiere het benodigde, niet dan na langtraineeren en met woeij„

„te bij het kostende, bekomen kanne

Bij

20 pec„

zake ook

rijndede

van de

lanks

egensta

te qua

zullen

uebepa