closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het vecrulen gestaakt.

de Bonoase Hulptroepen afgedankt

ookeenige Loontreckende Janl: te sapanaa

15.

en dande pat: Amlagtslieden.

zonder zig verderte ontblooten.

voorhouding der noodzakelijkheid om de uijtgaven zoteel

mogelijk in te krimpen, mitsgaders dus niets te ondernee

„men en te verrigten dan het geen noodzakelijk is, maar voor

eerst uijt te stellen alle andere spaken waar door de uijt„

gave in gelde vermeerdert zouden worden, en zulx zelfs mede

relatie te doen hebben op de werveng van meer recruten al

uijtterlijk nodig zijn, dog zonder aftewijking van de vereischte

voorzorge en hoede in den presenten Oorlog, het gepaste goor„

deelt hebben, ten dien einde te moeten, en voor den tegenwoor„

digen tijd, te kunnen besluijten.

p=o het Recruteeren te staken

ten Tweeden de Ronoase Hulp Troupen die op de Baterijen

aan de Laha en de waijnitoe leggen voor het geheel, en van

de Een Hondert Man die voorleede Jaar te Saparoua tot ver„

sterking van de besetting aldaar voor de Inlandse onlus„

„ten, zijn in dienst genomen vijff en seventig koppen onder ut=

Maart laatst leeden afte danken, mitsgaders ook op dien

selfden datum thuijs te zenden de hier aan de Fortificatie

werken arbeidende, Particuliere Timmerlieden, en Metze„

„laard de Eerste ten getalle van Drie en Twintig, en laats

„te van zeven koppen en eindelijk van de gemeene Jnlanders

die aan de Fortificatien arbeiden, te abandonneeren vijftig man„

niet raadsaam houdende ons verder ontblooten, maar de werken

gaande te houden met de Ambagtslieden ’sComp:s Dienaaren zijnde

mitsgaders gemeene Inlanders tot Twee Hondert en vijftig koppen,

die in tijd van nood zo bij Arthillerij als andere plaatsen, ter verterking

van ’t Casteel zeer wel te stade komen en intussen nodig zijn zullen„

zo bij de werken als het slegten den Ingekogte gebouwen onder 's Cas=

„teels wallen, en het opwerpen der manquerende bedenkte weg, ve„

„reischtens die men oordeelt niet te mogen nog te kunnen agterstel„

„len

en in

Hoof

den Joee

„ge uijtg

omda

nietkan

en maar

Negoti

tot de a

agio o

ans