closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zoveel

erne

op

ijt„

„lo

te

or„

15.

„len: zijnde den Gouverneur intusschen op alles bedagt en rusteloos

den Gouverneur is bedagt op de overtolli„

„ge uijtgaven.

om in de Huijshouding overtollige en onnodige uijtgaven voor te

§ 51:

koomen; nogtans, en onaangezien den Naguloogst de in het

om dat men nog met de Contanten

voorleede najaar gedane facculative begroting niet surpas=

niet kan rondschieten.

„seert, zien wij geen mogelijkheid met het erlangd ontzet vond„

„te schieten, nog ook niet om naar de intente uwer Hoog Ede„

en naar de Jntentie geengeld kan

Negotieeren.

„lens bij de conditien, gelden te negotieeren, dos nolen volens

tot Hoofderzelver verdere qualificatie de toevlug genomen,

tot de acceptatie op wissel zonder

_

agio overgegaan.

en ter sitting van den 11: dergepasseerde maand Iulij beslo„

„ten hebben, Penningen opwissel te accepteeren zonder agio„

zijnde ons tovalling principaal door den hier gedaeve Han„

een wissel op Samarang getrokken

„del met de Chaloup van den Capitain der Chineesen te sama„

„rang te stade gekomen, een somma van Rijxd=s 14300.-, waar

van wij getrocken hebben wissels op Samarang, één gou

„vernement het welke ’t gerieff bij verleegentheid te na bij is

invergelijk van deze afgeleege plaats, dat wij daar van niet sou„

„den hebben mogen profteeren.

§52.

vervolgens is bij ons mede zonder agio op wissel na de Hoofdplaats gaccep„

voorts de nevenstaande op de

teerd een somma van Rijxdaalders 22313:9 ½ die hier in Cassa gesteld zijn

7d plaats

van den Eerw: Predikant Iohan Hendrik Scharf, ten

behoeve van den koopman en Eerste Administrateur

in de westzijdse Pakhuijzen te Batavia Steven Poelman

/ordre ofte Erven:/

Rijxd:

788:

van den koopman Iohan Constantijn Cruijpenning Aan den

opperkoopman en geheemschrijver van zijn Hoog Edelheit Ian

greeve ordre of te baven

9300:

van den Secretaris van Jusfitie Elias Mazel, voor den Secueta„

ris van Eerw: Heeren schepenen te Batavia Adriaan Beek,

man ordre Cofte Eaven

5225:

van den Capitain ter zee Pieter Decker, ten voordeele van

Jan Hendrik wigerman oud vice Presis van Eerw: Heeren

schepenen. en Carel Hendrik Specht Lid van Comm:s van Auwe„

lijks en kleine gerigts zaken te Batavia /ordre ofte erven

6000.

van den Opperchirurgijn dezes Casteels Christiaan Hofman„

ten faveure van Jan Hendrik wegerman boven ge„

noemd, ordre ofte Erven

1000:

of te samen als Boven Rijxd=

22313:

Welke

9½.