closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welke somma wij eerbiedig verzoeken, dat uwe Hoog Ede„

welkers voldoening vewogt word

„lens gelieven te laten volgen aan de houders der origineele of

en waar van de dipp„t wissel Brieven eerste, en hier bij na de ordre overgaande Dupplicaat wissel

met de memorie overgaat

§53

Brieven, waar van de Memorie mede de Bijlagen; verzeld: on„

nevensce Rasporten van der oft

der dewelke uwe Hoog Edelens ook aangeboden worden de

„naem der Geld kassen.

Raporten van de Maandelijks en op neem der groote en Klei„

„ne geld Cassa, volgens de welke onder ult=o Iunij Jongst lee„

„den in de eerste Rijx daalders

28122:21-.

14332:30¼

en in de Laatste Rijn daalders

per Restant zijn geweest.

Ten opzigte der.

17.

Fortificatien en Gebouwen, ende aan dero

854.

Vertoning wat weinige werkener nog

Regering gelase keuse mitsgaders het goed overleg, om de

binnen het Casteel ontbreeken

caleulative begroting van het kostende der nog mankee=

„rende binnen gebouwen in het Casteel, het zij van ieder wo=

ning op zig zelfs dan wel na het Plan bij Blocke of over

alle die gebouwen, bedeelen wij reverentelijk, dat na de vol„

„toijing van het onderhande zijnde Blok N=o 16: ’t geen spoe„

„dig uijt de handen zal komen, binnen het Casteel niet meer

ontbreekt dan 't Blok N=o 14: 'S Gouverneurs woning; item het

en waar van een Cacculative bereek: zal

overgesonden worden. —.

bekleeden der binnen wallen; terwijl g’arresteert hebben te doen

formeeren Een Calculative begroting van ’t geen die werken

zullen komen te kosten, om Uwe Hoog Edelens in het

najaar aangeboden te worden, wien wij eerbiedig verze=

blij ende den Houverneur het werken

de kosten gade slaan

„kering doen, dat den Gouverneur niet aflaat zig continueel

bi de werken te doen vinden en nauwkeurig te observeeren

wat er maandelijks verwerkt word, niets hoegenaamt ter

afschrijving passeerende, dan ’t geen wezentlijk in 'smeesters

N5:

verarbeids is: en zeggen ten vervolge oodmoedig dank, voor

van het Lasij Hont word goed gebrik

gemaakt

het

at oor

„lificat

bijigen

de Lands

en de ar

7ynde

tal gee

omtren

„gemen