closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tat ook zal gedaan worden van de qui

„lificatie tot de beloning der Leveranciers

§50

bequame Materialen uijttblok onder

Landpoort worden gebruikt.

en de andere Vikiggt.

zynde den Gouvern: daar uit in het cas„

tal getrokken

§57:

mtrent de werken zal spoeden mena„

gement bebragt worden.

16

het aangenaam genoegen waar meede uwe Hoog Edelens

het kappen en Leeveren onder de Hongij Togt, van Vier

Hondert Lassij Balken, en dat deze met het voorige Res„

tant Houtwerken, het werk een onverhinderende voortgang

hebben bezorgd, heeft gelieven te beschouwen, mitsgaders

met betrecking tot de betuijging, dat het Hoog dezelve

welgevallig zal zijn, wanneer van voorsz: Hout hier ver„

der emploij kan gemaakt worden tot suppletie van het

Jatij Hout, ’t geen in de presente tijd niet te bezorgen is,

alwaar het dat na de vroegere qualificatie aan de Leve=

rantiers eenige verstrecking van peniigen moeste gedaan

worden; verzeekeren wij, dat van het Lassij Hout alhier een

goed gebruijk gemaakt, en de g'eerde beveelen dat omtrent

schuldig zullen nagekomen worden; uwe Hoog Edelens

teffens approbeerende het besluijten tot de demolitie van het

Blok bezeijden de Land Poort, en om de Materialen die

imploijabel zullen zijn te bewaaren en verandwoordin„

dog de overige te doen verkopen; word tot een gevoeg van dien

aangehaald dat den Gouverneur de in dit Polock staande

oude gouverneur woning voor den secunde binnen ’t Cas=

„teel betrocken heeft, mitsgaders alle voortgang gemaakt

word met de afbrakeren slegting van gemeld Block, waar

van men de bruijkbaare materialen emploijeert aan de

werken binnen ’t Casteel, en de andere per publicque ven„

„ditie laat verkopen!

Het verrigte aan de werken en gebouwen ten Hoofd Comp=s

toire alhier, heeft uwe Hoog Edelens mede voldaan en

deswegen leggen wij ook onse verpligting af, omtrent de

Verwagting derspoedige en menagieuse voltoijing van het

nog daar aan manqueerende, bij herhaal verzekering

doende