closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ58.

en het Fort te Bouro Spoedig uijt de han„

„den raken

85

men zal in desen met de Cas raadplee

„gen.

ƒ 760

en ook in de Iommeragien en ecar

„ratien

19.

§ 61:

Aanhalong van eenige afgesz: Posten

doende, dat onaangezien de bij P: 5: O:s aangehaalde demunitie

der Ambagtslieden, gezorgd zal worden!

uwe Hoog Edelens zo over den arbeid als menage„

ment in de kost en voldaan zullen kunnen zijn wor=

„dende door den Resident de Borghelles, na zijn Rapport dat

de Bijlagen Verzelt, goede voortganggemaakt tot de vol=

„toijing van het nieuw Fort te Bouro, waar van w: dus

ook hopen het einde spoedig te zullen kunnen bedeelen,

intusschen gaat men gelijk voorwaards is gementio„

„neert na uwe Hoog Edelens begeerte en de nood=

zakelijkheid voor het tegenwoordige, in dezen met de

Contanten te rade dat ook plaats vind.

In de.

Timmeragien en Reparatien

die niet volstrekt noodzakelijk zijn of haast ver„

eisschen.

van

In en Afschrijvingen

zullen wij hier maar alleen spreeken zo verre de laat„

„ste, en op zijn plaats te verhandele Hongg en Expedi„

„tie Togt betreft, dicteerende ons besluijt van den 18:'

Januarij, dat daar voor als verstreckt gespendeert

en verschouten is Afgeboekt.

135. Rijxdaalders Contant

Een p=s Guinees br: bl:

2: Guinees gem: gebl: 3=de soort

12: karikams rode Sourats

1010: lb: Rijsz:

ninm

terwijleen

manitie