closeTerug naar inventaris

Transcriptie

getaxeert is ten behoeve der agterhaalders, blijkens besluijde

van den 11 dezer, terwijl de Buijtmakers van het eerste,

's gouverneurs vlotelingen, door zijn E: prive beurs bedagt en

begunstigd zijn.

Onder de

§63 Belastingen en Vergoedingen ren„

Request van de Ergenamen van de

voreeren wij eerbiedig aan UwE Hoog Edelens, een

gew: Manipas Resident Knofs.

Request der Erfgenamen van den overleede Boekhouder

en Resident te Manipa Iacob Knop, ingekomen

ter onser sitting van den 26: Maij; waar bij vertoond word

dat den overleedene, deszelfs grote Orembaaij /: door hem in=

„gekogt voor Rijxd=s 300:—:—/en ruijm anderhalve Iaar in

sComp:s dienst en d'emploijeert, daar, in op den 3: December 1780:

aan Cerams Noord Cust ongeluckig verloren heeft, zijnde

dezelve op de klippen verbreisseld met verlies van eenige Comp:s

en eigen goederen: mits dien oodmoedig suppliceerende om

Versoekende de damagement van een over

„baaij &=a

een zodanige vergoeding van voorschreeve schade en nadeel,

als gevonden zoude worden te behooren; dit verzoek is

aanhaling en aanmerking des we„

„gen.

wel vrij ontijdig opgekomen, dat groten deels veroortaakt

kan zijn door de langduurige ziekte van den overleedene

in A„o 1781: agtervolgd van bezigheeden, waar door geen agt

op zijn zaken geslagen heeft, nogtans bestaat het vertoon„

21.

de door de sup=ten m waarheid, en des nemen wij na de voor„

„beelde te vinden bij de Besluijten dezer Tafel van den 23. Pe„

„bruarij 1772: en 10: Maart 1775: de vrijheid, een favorabelapos„

til op hetzelve te verzoeken, bij de aanmerking, dat in dit

geval een Somma van Een Hondert en vijftig Rijxd:s tot de

domagement, zal kunnen volstaan; terwijl de verloore

Comp: goederen bij het request opgegeven, gedeeltelijk afge=

„schreven.

en ook.

„vatie

oete

datook

ten de

en de.

in de

voor