closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18

„schreven, en voor t overige vergoed zijn, op het Rapport van de

laaste Overgave van Manipa, g’insereert ter Resolutie van

den 21: Maart deses Jaars.

De afgeslote

164:

Negotie Boeken van A„o 178½.

re tedanten zijn geconfcnterd.

worden gexamineert en de Na- Restanten van dezelve,

zijn met de voorRestanten van de Laatste gefoemeerde

d’ A„o 178 8/3: na de Ordre geconfronteert door den Gouverneur

n secunde. ook laat men telkens de Transporten van buij„

165:

dat ook gedaan worden de Transpor„

„ten Comptoiren, en andere Administratien, tegens de Boe„

„ten der Administratien.

„seeren„

ken confronteeren en de verschillen redressen; het geen

ƒ. 60

en de Rapporten van den opneem.

weder plaats heeft gehad omtrent de Rapporten van den

laatsten Generalen op neem, die zodanige Besluijten

en redressen hebben vereischt als onse Resolutien van den

„6: April met een daar bij g’insereert Berigt deswegen de„

§67

failleeren de presente ongunstige Omstandigheeden, Uwe

in de besnoeging der Lasten en Zong

voor de winsten word volhard.

Hoog Edelens ook een buijten gemeene besuijniging der

ongelden ten ernstigten doende aanbeveelen zij het g’Oor=

„loofd deswegen, en bij het ons ten gunste geduijde, reveren„

„telijk ter neder te stellen, dat de afgeslooten Handel Boeken

onder het present Bestier, de evidenste bewijse uijtleeve„

ren kunnen, wat zorge en attentie den Gouverneur bes

teed heeft tot besnoejing der lasten, en accressement der

winsten, waar bij zijn E: verzekert te zullen volharden, als

geen grooter Sasisfactie vindende dan het genoegen zijner

Hoge Gebiederen te zien toeneemen.

ƒ60

UWe Hoog Edelens ook uijthoofde van de tegens„

n ook zo vael mogelijk voor de preser„

„woordige omstandigheeden, met zo veel te meer aandrang

vatie van het Buspoeder gezorgd.

recommandeerende, om meerder zorge voorde preservatie

Van