closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maagrivevaere wegtnul uedene

„sen heeft

§ 69:

terwijl eindelijk een Considralle

quantitait Oedorven bevonden.

of op den presenten tijd gekomen is

ontdekt bij de overgave der Arthil„

„lerij.

aanhaling deswegen

van het Ruskruijt te dragen, en te laten dragen; zij

tot ons eerbiedig andwoord, dat hier alle mogelijke

zorge besteed word tot Conservatie van het zelve, mogtand

men wel billijk klagen mag over niet weinig hindernis

daar in, door het vrijvogtige kruijt Huijs aan de oostkant

binnen dit Casteel, het geen men onvoorzigtig of onkun„

„dig genoeg geweest is aan te leggen op een gedempte modder

gragt, invoegen reeds nieuw bevloerd, en deze, verhoogt heeft

worden.

moeten, welk gebouw, onder anderen en de Tunulatie

n agterhoudentheit van de geene die daar, en over de Ar„

„thillerij het opzigt heeft gehad / zijnde tans den gegagi=

eert Lieutenant Jan Jansz:/ men van agteren ziet dat

nog importanter indeelen, als de reeiste berde gebragte,

gevoorzaakt en ten lasten van den presenten tijd, daar ge„

„bragt heeft, zodanig dat wij de billijkheid erkennen en voor

uijt zien moeten uwe Hoog Edelens ontstigting en On„

„genoegen, ten zij Hoog dezelve met een bijzondere

gunst en Consideratie, die wij by deze nedrig imploreeren

geliefden te beschouwen des Source waar door onbequaam

geraakt en ten laste van het presente Ministerium

of den tegenswoordigen tijd gekomen is, een conside„

„rable quantiteit van 25:150: ponden Buskruijt, ont„

„dekt bij de overgave der Arthillerij door gemelde Jank,

aan den Ordinair vuurwerker Barend Riso,

na het gedetailleerde bij onse Resolutie van den 26:

Mai en het daar by ingelijft Rapport van laatst,

„gemelde Bediende, alwaar en waar op, mitsgaders op

het betoogde van den Eersten Teekenaar hoedanig de

„bus poeder dat

onbequaanheit van voorsz: reeds ten minsten gedeelte„

„lijk bij Transport van het Gouvernement in A=o 1775,

in

een horde

Lieulena

andwor