closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

25.

responsabel te zullen zijn. van de

§ 73:

Soldij Boeken zijn wij gewoon bij onde

van de soleij Becken zelmerin

Najaarse tespreeken.

het najaar handelen

maar bij dezen bedanke wij uwe Hoog Edelens onder den

§74

Eijsch Van Benodigdheeden.

met het erlange ontzel op den Eijsch

voor de Compleete voldoening der van hier gevraagde 300 lasten

Rijst, en meer andere Arliculen per het schip s Buijten

Leven, zo van de Batavia als Iava na den voorraad en

scheeps ruijmte, zijnde het onzet van laatsgemelde plaatse,

ter onser Resolutie van den 18: Maart genoteert, terwijl wij uwe

zo veel mogelijk zien te redden.

Hoog Edelens verzekering doen, dat men zig na de ongunstige om„

„standigheeden zal reguleeren en zien te redden, in hope en Her=

telijke wensch Hoog dezelve volgens de toe zegging, bij eerste

het hoope op de toezegging.

geleegendheit een meer aangenamer en favorabeler dispositie in

dezen, mitsgaders ten behoeven van ons guarnizoen en sterk„

„tens, zullen kunnen neemen, waar toe den Hemel een mil„

„de

675:

„den zegen schenke; uwe Hoog Edelens om„ van hier gegeve

te Lamp oly is van Java voldaan

reden geprefereert hebbende bij het Eijsschen van Lamp

olij te continueeren, en het opgedragene van Iava vol„

§76

„daan zijnde, bedanken wij daar voor; zo wel als voor

en de Rijst voor sanda gedalde de gepasseerde aanhouding van Vijfftig Corangs Rijst,

afgehaald.

die hier in het voorleede Iaar voor het Gouvernement

Banda aangebragt waren van dewelke nogtans nader

de Ministers aldaar, door de Patjalling de Neijra heb„

het voordeelige dat daar tegen geko„

„ben Laten afhalen seventien Lasten waar in tegen we„

men is aangehaald.

dergekomen is, het voordeelige dat onder Particuliere

877

vaart staat aangehaald te worden resteerende ons onder dit

het eizer der van de Hoofdplaats Ont„

„fangen Passente lijt bevonden. Hoofdstuk uwe Hoog Edelens na schuldige gehoudenis on„

„der