closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„der het oog te brengen, hoe men bij het ontscheepen der 24:'

Metale Bassen van Batavia uijt het schip T Buijten

Leven, de daar aan zijnde ijzere stoelen Letters en Haarten,

zodanig swak bevonden heeft dat geen losse, veel min een

scherpe schoot met gerustheid daar uijt gedaan kan worden,

wij des best gedagt en beslooten hebben het geheele bijser werk

der Bassen dat bij Factuur aangereekent is voor 1200: lb: dog

niet meer weegd dan 352½: Ponden, in Een geslooten kas, ter geer„

word terug gesonden en weder aan

„gereekend

„de speciclatie van Uwe Hoog Edelens weder overtesenden,

onder terug reekening van ’t geene dit governement daar voor

odevendie vaen dese hegpend

aangereekend is, en aanbieding van het Rapport der ordinai„

„re Arthillerij gecommitteerdens, gelijk eerbiedig geschied bij dezen.

§ 78:

terwijl wij uwe Hoog Edelens Eijsch van hier, met de onder„

den Eijsh van Batavia werd voldaan,

de Lading vermelde Garioffel Nagulen, en Een Hondert Bonden

Oleum Gajoe Poetij, en Coeliflawang, mitsgaders Conccavi

§ 79.

coud: na mogelijkheid voldo „en biddende Hoog dezelve in deeen

versoek om voldoening van den

onse hier voren gevoegde hoope en wensch, om in het voorde deur

Amb: plen Eysch

staande en reeds daar zijnde gebrek alhier, te voorzien door

insertie van Cacoselve

een favorabele dispositie ten opzigten van onsen onderstaanden.

Provisioneelen Eijsch van het

geene voor den Jaare 1784: voor Amboina

benodigt is; teweeten.

Sen verter den ster Restant Eijsch Cormandese Leijwaeden,

in 5 jaaren in ’t boek onder voor voor nagissing

door den Jaar van p=o Junij anno anno voor

anderen A„o 178½ A=o 1787/8 178¾ 178 7/5 178 5/6

Reesen

Peesen weesen packen packen packen

P„o 1075

155.

6. pack: Guinees Bruijn blauw Sadras patnams 3=de Zoort

2067½

122½

14- 14.

14.

. d=o gemeene gebleekt

d=o

3:

338:—

58.

2

2„

2.

1=e Fijne

.

=o Bimilipatn„ oude

9

6.

6.—

v=s gemeene Ruure 3=de zoort

1760.

320.

6.

6.

6.

Salemp:s Bruijn Blauw Sadras patn:s.

. 3:

1280

160.

6.

6.„

v: gemeene gebleekt d=o

3:„

2760.

320.

—„

4.

4.

4. Parcallen Bauijn Blauw Cust

3:

Verte

at