closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den vertier den vertier Restant

Eijsch

31 23

voor

in 5: Jaaren in't boek onder p=o

Anno

B:18

door den Jaar van Junij

178 3/4

anderen A=o 178½. 178 2/3

Van tAmbagts

Quartier!

p=t

6.

14

P=s Haire ziftn tot kruijt stof Ziften

5:

5/8.

V:t

1. vat Brussel Land

1„

7o:

3: p=s Blaas balgen, als

2: p=s van 7: voeten

1: 5:

662.

65

98„

8:

250: lb: kruijth

782

p=s 3904½ 922½

1000: p:s gezaagde Ribben.

benoodigt tot het Gouvernement Secretarij

534.

430.

2295½

600. Moole Planken van 1:e d=m

Secretaris wooning of de twee laatste blocken bij

het plan gemerkt N„o 14:—

10976- 2116.

3535.

500:

Canne latten Batavias.

Van Iava

r: 3069: 449.

726.

800: kann: Iaack olij

2229„ 323.—

726

800.

Olij terra

r:o 18247: 1875:

30. picoes Coffij boonen ten dienste van ’t guarniz:

40.

10

p=s

25:- p=s Swalpen van 4: @ 5: duijm

als vooren benoodigt tot het

200 150.—

78/6

50.

Balken lang 2: v=t en dik 7: â 8: d=m

gouvernementl

Aanschappen.

200: koppen Europeese Militairen.

terwijl men zig voor ’t meerendeels be=

helpt met Jnlanders en ’t kleen getal buao=

24.—

P=e Mattroosen „peese meest al kaducquen zijn.

Concerneerende de.

ƒ 80.

Huijsselijke Besteelingen, daed or rwre

het het aanmaken van Assuij

ten &=a word voortgevaren.

2

Hoog Edelens g'eerde recommandatie, schuldig te berigten,

dat met het aanmaaken van Affuijten, Rampaarden en Radde„

„ren, vlijtig voortgevaaren; en daar onder de preferentie gegeven

de preferentie gegeven aan die

oor de 36: lb„e Canons.

word aan de Affuijten tot de ontfangen vier Canons van 36: 8b: Ca„

liber alzo die daar niet bij gevoegd dog reeds op het Beslaan na

in gereedheit zijn: terwijl nogtans door gebrek aan een toerijkend

og het beslaan gaat traag.

getal grofsmeeden, en smekoolen het beslaan traag voortgaat,

te meer het werk voor de Nieuwe gebouwen ook niet agter kan staan;

zijnde het voorz Canon intusschen geplaatst op de Batterijen in de

wijl gem: Canonreers is geplaatst.

Laha en Galgehoek, en kan des noods gebezigd worden.

181.

Den staat der Collegien word bij een Notitie gevonden in onse

randering in de Justitie en Landra

Resolutien van den 17. februarij, en daar, mitsgaders bij de verwieu„

wing der wet op den 23: daar aan, en bij nadere Besluijten dat uijt den

Raad van Justitie en Land Raad de Leden Abraham Louis,

van Hamel, Jan Janz:, Hendrik van Wieringen en

Johan

t

der

ls

al

79

1.—

11„

t

en