closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

33

den sequester alhier, aangebragt zijn den 9:' Maart daar aan, dus den ver„

koop en overdaagt wel voor, maar niet naar de ontfangst der het„

tere Requiditoriaal en overgave van Beloikongs Nalatenschap

als in solvent aan den sequester alhier, is geschied; wijders dat men

wel onderrigt is geweest van Smans overleiden, dog te diertijd geen„

„sekere kennis heeft gehad hoe ver des overleedens Nalatenschap te Bata„

via zoude rondschieten, waar om den Regter den verkoopen overdraagt door

des overloedens vrouw ageerende uijt kragt van een generale Procura„

tie te Batavia voor den Notarise romhert en getuijgen den 26:

November 1777: verleeden, niet heeft kunnen of mogen verbinderen.

§ 83:

Insteede van den afgetreede koopman Willem Bethjsz: is tot

Voorgevalle verandering lij wesmeesteren

Resident van weesmeesteren benoemd, den koopman Iohan Con„

stantijn Vruijpenning en in plaatze van den voor melden van

Hamel, tot Lidden mede voornoemde Hofman, bedragende het

Capitaal bij dat Collegie.

Capitaal bij dit collegie Rijxdaalders 22529: 41: ¾:„ of: Rijx=s 893: 13 3/8

meerder dan het gepasseerde Iaar:

ƒ: 821.

Bij Commissarissen van Huwelijkse en kleene gerigtszaken, is het

bij Commissarissen ook eenige ver„

Ed Hendrik van wieringen vervangen door den p=l Eerst gesw: Clercq van

„andering opgekomen

Politie Iohannes Clarisse. en

§85

Bij Chineese Boedelmeesteren, geen verandering voorgevallen; maar

dog bij Boedelmeesteren geene.

het Capitaal bij dit Coollegie bedraagd Rijxdaalders 3510: 4 7/8 zijnde Rijxdal„

Capitaal bij laatst gem: Collegie,

ders 56: meerder van het voorleede jaar.

Onder de Burger offecieren is opgetreede den Lieutenant

586:

optreeding en aanstelling van

Gabriel van Hoven tot Capitain Lieutenant, in plaats van

eenige Burger officieren

den vermiste Lambertus Depeltak, den vendrik Johan„

nes Lakeman tot Lieutenant, den Sous Lieutenant Abra=

„ham Enko ontslagen, en in zijn plaats tot SousLieutenant

aangesteld den sergeant Willem Hendrik Piel, mitsgader

tot vendrig insteede van den almeede vermiste Melchior

Frans en voornoemde Lakeman, den op zijn versoek als

oud