closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bu.

Eijke

17 sto

me

6

3

„al

25

§ 09 Onse ieverige en sligtelijke Levaaren danken met onsuwe

der Leevarenieverig en stigtelijk

Hoog Edelens voor de hen toegeboezenide Heiewensch, en vol„

gedrag

harden in hunne arbeid tot nut van de hen aanvertrouwe ge=

35:

2.90:

„meente hebbende D:o Snethlage de groote kerk en School Vi„

de groote Kerk en schoot visite is

weder verrigt.

fite dezen Jare weder gedaan, waar van het Rapport onder de

Bijlagen dezes Overgaat, en zulx conform ons besluijt van den 25:

october Anno passato, alwaar dezelve tot het retour der Hongij,

vloot uijtgesteld, en Cerams binnen Cust dit maal gex=

§94„seert is zijnde Ook verrigt de Jaarlijkse kerk catechisatie

en ook de Calechisatie met de

heermeesters

met de gezamentlijke Jnlandse Leermeesters, ten bijweesen

§02 van twee leeden uijt onse vergadering: En voors door Dia„

bedragen der Arme Middelen. conen publicque Reekening gedaan van hare Administra„

„tie, genoteert ter Resolutie van den 16: April, alwaar bij

geliefte kan werden boogd, dat de Arme gelden die ut=o Febru„

„arij a=o po bedrage hebben.

rd=s 32266. 29½

door buijten gemeene jnkomsten bij zonder Testa„

„mentaire vermakingen en Omancipatie van Lij=

feigenen, g’arginenteert met

1503: 15½

toegenomen zijn tot

Rijd=s 33849: 45:—„

§93.

het welk breder word aangeduijd bij de, nevens de staat Recke„

overgaande staatreekeningen.

ningen van wees en Boedelmeesteren, mitsgaders die der Burger

Cassa, onder de Bijlagen gevoegde korte vertoning.

191.

Met de Nabuurige Gouvernementen Banda, Ternaten,

de Corres pondentie met de Gouverne

en Macasser word na het vertrouwen uwer Hoog Edelens

menten word gecontinueerd.

§ 95:

de correspondentie gecontinueert, en wij betuijgen ten op=

Aankb: voor H: H: Ed„s recommanda„

„tie na Banda

zigte van het gouvernement Banda onse eerbiedige

erkentenis, dat uwe Hoog Edelens de Ministers

aldaar hebben gelieven onder- en voortehouden wegens,

en het ongewestigd emploij van onse chaloup de Ba„

wegens het ongewettigd emploij

tavier en Patjalling de Beschermer, toen die uijt de

der vaartuijgen van hier.

bekruijtsing