closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

onder dato 6: en 7: December passato, item verleende ver„

klaring bij de Zuijd Ceramse Regenten in dato 19:' Febru„

„arij dezes Jaars, en laatstelijk aan de verandwoording van

ged=e stuurman Hendrikk, met het schriftelijk Berigt

van den quartiermeester Jan Lievense te dier tijd p=r gezaghebber

op voorsz: Chaloup de Batavier, en de Bandase Commis„

„sianten op hebbende; alle welke Papieren gevoegd zijn onder

niet ongevoelig kan zijn.

de Bijlagen tot deze Beschrijving, waar uijt wij vertrouwen

37.

dat uwe Hoog Edelens volkomen zal blijken, hoe den Heer

Bandas Gouverneur beuselagtige verteldseltjes van anderen

die omtrent de Ceramse zaken raaskallen, zonder voor afge=

„gaan ondersoek, voor directe beschuldiginge onder ’'t oog

uwer Hoog Edelens gebragt heeft, teffens ten nadeele van hier

huijshorende Dienaren, waar in dus opgeslooten legt een

ongepaste toegeevendheet voor de Regeering alhier, die deswe„

§ 97:

„gen niet ongevoelig kan zijn: terwijl den Eersten teekenaar,

mietsg„s den Goueverneur vermeent be„

terelucidatie te kunnen geven.

Ceram zo veele Jaaren, ja aller wegen bekruijst en zo dik=

werf midden onder de bewoonders zig bevonden hebbende, eer„

biedig vermeendt met meer grond van de Ceramse zaken te

kunnen spreeken, en uwe Hoog Edelens deswegen beter te

elucideeren, waar toe zijn E: deszelfs verslag van de Hongij

en Expeditie Togt g’insereert ter onser Resolutie van den

31: Januarij hujus annex nedrig laat dienen, zonder nogtans de

verhalen die daar bij ten opzigte van andere Gouvernementen voor=

komen, te willen bevestigen.

898

In het voorleede najaar zijn ons uijt het gouvernement Ban„

gijs ezandrlanige genide

„da toegeschikt 57: aldaar ingeloste Ambonse onderdanen, met

boineesen te rug ontfangen.

haare inlospenningen gespecificeert op eene de Bijlagen ver=

sellende Lijste, die kort bevorens de Rovers en Rebellen inhan„

met de nevenstaande Aanrekening, den gekomen waren, met een aanreekening van ƒ3870: 15: 8:„

welke