closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daar de Comp: niet mede belast;

nog geen fonds daar voor uit te

denken is

en den gouverneur daar toe vooree

niet meer kan besteden.—

§99:

omtrent het verdere in desen en da

te Banda vrije Amboineesen

in slavernij gehouden worden.

mitsgaders de Correspoudentie.

we snceit mat rig aan de Edaavan

ƒ 100:

zijn de de Bouroneesen met de

Leverantie van het hout ter revert„

„ning van Lospenningen.

voor de door H: W: Els besteldem

„deratie word bedankt.

welke laast wij om reeden de gevangen neeming, de lof

„hertigheid in het gevegt ten oorzake heeft, ter ondersitting

van den 29:' October Anno passatto te eerder gebragt hebben

op de respective Negorijen waar de personen thuijshoven„

terwijl de zulke die in bezolding van de s Comp:e zijn ge„

„weest, met weder cours neemeng van gagie, voor hem aan„

„deel op reekening zijn belast, alzo wij buijten uwe Hoog

Edelens Speciale qualificatie, geene van dezelfe 'sComp=s

wegen hebben derven te gemoed komen. nog ook daar de

armoede onder de jngezetenen alhier te groot is, niet met

gerustheid kunnen uijtzien na een fonds uijt collectens,

terwijl het den gouverneur die tot zulke eindensreeds

vrij wat prive beurs gespendeert heeft, door de sobere inkoms„

„ten en gering bezittende middelen bij een swaar Huijshouden

onuijtvoerlijk valt daar toe voor dit maal meer op te schie„

„ten: omtrent het mindere tot dezen betreckelijk, en het

van hier beweerde dat te Banda vrije Ambonse Jngezetenen

in slavernij gehouden zijn, mitsgaders andere zaken in de

Correspondentie met dit en de overige nabarige gouvernementen,

moeten wij om uwe Hoog Edelens nodeloos niet te verveelen,

ons refereeren aan de Copia Brieven, en wegens het geene

op de laatst uijt Banda ontfangene Letteren van den Eersten

Maij staat g’antwoord te worden, aan onse Resolutie van den 26.

dier zelfde maand, nog alleen andwoordende, dat de Bouroneesen

en Amblauwers die de vroegere ongelden derlossing van eenige

hunner, met de Leverantie van Houtwerken voor de Arthillerij

verevenen, met die voorhaarsagste last content zijn; terwijl wij

voor de moderatie welke zo in de aanreekening als ander=

sints op: uwe Hoog Edelens ordre zal werden gemaakt, om

te Contribueeren tot het doen dragelijk worden van dien Last,

ood

an Gouw

Exfiditie

zonder st