closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

oodmoedigdank seggen.—

De

§ 101.

Inlandse Zeeken wnder den overbeden / an ote

en Gouven heur heift de wong

vedere sogt na cerdem bg gewigtige en lefens hatelijke Onderwerpen, maar zijn tans van

„der Slicces gedan

een aangenamer aanschouw geworden, en in allen op zigten no„

tabel, den Eersten Teekenaar dede, in de hope op een spoedig

herstel tot gezondheit, uw Hoog Edelens de toezegging bij onse

Advisen van den 30: September Anne preteriti § 395:, buijten

wettige verhinderingen de Hongij Togt weder in Persoon

39.

te willen onderneemen principaal na Ceram, ten einde

de rebelleerende Cerammers en Gorammers aller weegen

te bezoeken; van Cerams toestand informatie te neemen,

de op voerige in strafschuldige te behandelen na verdienste

en ’sComp=s wapenen te doen gevoelen, mitsgaders de verde„

„re allerschadelijkste desseinen van Tidors Rebel Noekoe

en zijn aanhang te vereidelen den Hemel heeft het ook zijn

E: gegund die intentie te bereiken, invoegen of schoon nog

niet volkomen tot krgten hersteld was, nogtans om de

wille van het groot belang /: het welk ook de secretesse

van de wijse der route vorderde, op den 29:' October daar aan„

ten gemelden einde vortrocken is met een vloot van ses en

sestig Jnlandse vaartuijgen, Een Chaloup en drie Patjallings,

direct oversteekende na klein ceram, met intentie de route

langsde binnen cust na boven Ceram te neemen, van waar

na de berigten, die den gouverneur toen voor zig alleen

behouden moeste, een talrijke Roofvloot van den Rebel Noe„

koe stond of te komen, om te attacqueeren ofte invadeeren de

Comptoiren Saparoua en Haroeko en de dorpen aldaar;

ten einde zo de Marodeurs op te loopen en te beteugelen:

alle

k