closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een groot getal Negorijen aldaar

in submissie aangenomen

ƒ102.

alle verrigtingen dan op deze Hongij of liever Expe„

ditie Togt, zijn een aan eenschakeling van te bovensgeko=

men menigvuldige, moeijelijkheeden, alles ten opzigte van

Ceram, en in ordre beschreven bij een door den Eersten

Teekenaar in onse samen komst van den 31: Januarij de

zes Jaars gedaan, en daar bij ingelijft schriftelijk Verslag:

waar aan: het g’oorlooft zij ons eerbiedig te refereeren

nademaal door het datailleeren van het zelve, te wijd

lopig zoude worden deze onse beschrijving, die nogtans

bij de aanwijsing, het kort verhaalder zaken op zig zelft

moet inhouden, des wij hope voedende uwe Hoog Edelens te

mogen veraangenamen Hoog dezelve daar uijt na schuldige

„neur

gehouden is in dezen mededeelen, dat den Gouverneer met

voorschreeve vloot de Post te Loehoe op Klein Ceram

verlaten, en de reise langs Cerams binnen Cust voort

gezet heeft, aandoende de eerst voorhanden en afgevalle

zijnde Negorij Piroe, alwaar zijn E: zig opgewagt vonde

van de Dorpelingen en een groot aantal Alphoeren,

en het Eerster verheugd wierde over eene pligtige submis„

„sie, werpende zij zig voor zijn E: voeten onder een vloed

van taanen om vergiffenis smekende, haare onbezon„

„ne en snoden afval eerbiedig beleidende, dog ook teffens

verschonende met de listen en lagen, overmagt en dwingen,

„landij van Tidors Rebel Noekoe en zijne Complicen

onder betuijging dat het zedert de tijden harer voor ouderen,

bij de Compagnie altoos wel gehad hadden, en mits dien

een waar berouw over hare misdrijven voededen, in een

standvastig voorneemen om met de Compagnie te willen

leven en sterven, met meer andere groote beloften, waar

toese zig gewillig met een nieuwen Eed verbonden; op welk

Alles