closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41.

28

alles den gouverneur beslooten die Piroeneesen Paadon te

verleenen, teffens met op zigt om andere te weer houden van

vreese en vlugt, terberijking van het doel wit het herstellen

der rust, ware het mogelijk op een wijse die in dese omstan„

„digheid en voor uijt zeende dagen voor het heilzaamste

moeste gehouden, en de plegtigste submissie daar komende,

zonder krenking van ’s Compagnies gezag om helft konde worden;

want ook den aller snoodsten boven Cerammer al eens

quaad willig zijnde den Rebel Noekoe te verzaken of

aan zig zelven over te latens weinrig in zijn magt tot het kertat„

„ten van schadelijke onderneemingen gefnuijkt en tefens in toond

zoude gehouden worden, wanneer dit verder op van goede ge„

volgen zijn, en ingevalle zijn E alles op die Togt niet gelukte, maar

eenige voorname Negorijen; met de Berg Alphoeren gedespon„

„neert mogte worden zig te verenigen, voor de Comp: in de breefe

te treeden, en te verbinden tot de opspeuring en overlevering van

gemelden Rebel en zijne voorname Complicen hier werd

gezegt zo alles niet gelukte! want de gouverneur te dikwerf

het gevaar van boven Ceramsstranden zelfs in de beste tijden

ondervonden hebbende, om deswegen onbevreest te zijn, heeft zijn

E: altoos eenige bedugting gevoed voor dit impedement, daar de

omstandigheeden zo waren, dat alles met den gewonen spoed

niet konde worden afgedaan; dit eerste moeste dan al aan„

„stonds des gouverneurs betragtingen worden gelijk die ook

en

geweest, zijn, E: den beneden Cerammer en Alphoer die op

haare bede en goede beloften, weder aangenomen wierden,

tot de verenigeng en het allacqueeren of afwijsen van den

Rabel Noekoe en zijn aanhang, mitsgaders het op speuren

en overleeveren van hem met deszelfs voornaamste aan„

„voerders tot de Rebellie der Cerammers gedesponncert,

en