closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en tot beloningen niet alleen Compagnies Eere teekenen

maar ook groote premien prieve beurse uijtgeloofd, Ja

zelfs bij vooraad vrij importante spendatien gedaan heeft,

om maar op wat wijze het ook mogte zijn behoudens 's Comp

gezag, het Algemeen Belang te berijken tot verwondering scheen

alles verder op na 'sgouverneurs komst te reekhalzen, want

op de zelfde wijze submitteerden zig vervolgens de mede af=

gevalle Negorijen of bewoonders van Tanoenoe, caijbo,

„bo, waijssamoe, Hatoesoea Caijratoe Latoe Jha„

Hoealooij, Elipapoetij Poulohij, Amaheij, Ma

„Karikis, Souhoko, repa; Tamilauw, Haija, Poeloe„

„tij, Leijmoe, Hatiahoe, voling Toelosaij, werina„

„ma, Tanafora, Hatoemetting, Ja zelfs het berugte

en de Compagnie en vroegerdagen zo veel Spels veroorzaat voortseen,

overwout

hebbende Tobo, en onderhorige dorp, Hatoeassa; op alle

welke plaatsen den gouverneur door de Jngezetenen en een.

toevloed van Alphoeren, met de grootste vreugde en gejuijd

ingehaald en g’eerbiedigd wierde, een ieder even ieverig om

zijn E: te mogen naderen en een voordeelig woord te hooren,

hoedanige haar als herleven deden, de voornaamsten niet

eens vertoevende, deszelfs komst aan Land, maar zig al aan„

stonds op de Corre corre latende vinden; zij zijn dan ook alle

even zodanig op de grootste beloften ten goede, in submissie

aangenoomen, geperdonneert en op een plegtige wijse onder

§ 103: een nieuwen Eed gebragt, uijtgezondert de Regenten van Pa=

uedt gesondert de Regenten uit de

„noemde Christen, Caijbobo, Hatoesoea, Camariang, Roe„

nevenstaande.:

„makaij, Coelor, Latoe, jha, Roealooij, Amaheij„

Souloko, Ratiahoe, en wenanama, die zig uijtvreese

voorstraffe voortvlugtig gesteld, en hun onderhaarge aan

ig