closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

bloem werk verziert, die hier opgebragt en na de berigten

expres voor den Rebel Noekoe en zijn verauw vervaardigde

ie hier verkogt is

is, welk vaartuijg vervolgens voor Een Hondert Rijxdaalders

van de hand is gezet, en dat bedragen ten faveure der Ree„

S1W1:

„kening van kruijt en Expeditie ongelden ingenomen ter„

hel Maccaat ianen Narte itit

wijl uwe Hoog Edelens nevens het Dag Register van

zegelaan zijn Huys gevonden gaat over

deze Togt, eerbiedig word aangebooden een aan het Huijs

van Noekoe gespijkert gevonden Arabisch geschrift,

met Tidors Rijks zegel gedrukt in Roden Lacque, be„

velende den Eerammer, om hem Rebel te gehoorza=

§ 112:

men: intusschen wierden overmeestert en aan de vlam„

Karaket een pountoneel van verwoesting

meepgecoffert de overige Dorpen Enlieng en warre

Wanres, en gantsh Rarakit met zijne Dorpen

en sterktens was eindelijk een schouw tonneel van

verwoesting, de Bosschen met 's vijands bloed beplengt

en alles na wensch volbragt; maar den Rebel Noekoe met

§ 113:

Clugt van Nockoe.

de zijne was na de berigten der gevangene, door de Papoen van

Notan die met drie Jonken verder op in de mange mange„

verborgen gelegen hadden, weggevoert,

D24: den Gouverneur wilde wijders de rijse langs Cerams Noord

den Gouverneur heeft om dat de tijd

Cust vervolgen dog is op de vertoning van de Regenten en

enlopen was, langs Cerams Zuyd

iist moeten rerourneeren.

2

kundigen jnlander van het gevaar het geen daar in resi=

deerde, om dat de tijd verlopen was ende woordelijke win„

den daar over al eene lager wal maakten, te gevaarlijker

voor den een of ander die in een vijandige plaatse het on„

„gelijk mogte gebeuren te stranden, daar van weder houden,

en geretourneert langs Ceram Zuijd Cust; alwaar en passant,

„lwaar en passant killemoerij

ijlor &=a verbrand zijn.

de mits de furie in het vervolgen der gevlugte van de

Roofvloot, staan gebleve Negorij Killemoerij Ceijlor

en onderhoorige Dorpen verdistrueert wierden, terwijl dit

de