closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat de nevenstaande Drpen onde.

Tobo ook te beurtgevallen is.

§ 115:

S Gaeramere eter mteter gend„

47.

tot tydschap over het Algemeen

V11E.

Van's Gouverneurs Verrigtingen omtrtn

Ceram is hope tot goede vrugten

JW17

een bijzonderhait van den Alphoers Ra„

„dra van Cahulauw die af en hier

gekomen is

de daar beneden aangaensende Dorpen Osson Toem, in

Kessilaut reeds het eerste in de heen rijse op de bede van

die van Tobo waar onderse gehooren en mits rebel=

„lig bevonden zijnde, was te beurt gevallen; arriveerende

zijn E: na enige Tombre ogenblicken ontstaan door een

gespargeerde valsche tijding dat voor de Rovers en Rebel„

„len hadde moeten bucken, zelver gequest en eenige voor=

name bij hebbende verloren hadde, met het genat van

SHemels zegen in allen opzigten, nevens de gantsche vloot

en gezelschap, op den 22: December hier aan dit Hoofd Cas=

teel, den Jnlander beladen met buijten tot blijdschapover

het algemeen Ja zelfs aangenamen Satistactie voor

die geene, welke in de bekende jnlandse onlusten

door den Rover Noekoe verwekt, het Lijdens tot ’t felste

heeft getroffen.

dit dan zijn geweest de oogmerken en verrigtingen van

den Eersten tekenaar, waar van en van zijne nadere po=

„gingen tot welzijn van het Algemeen, de hove tot goede

vrugten zijn, want voor eerst zijn de meeste, den Rebesout„

„trocken, en de halstarrige hebben gestaan en geslagen,

maar hebben ook nimmer zo veel geleden als daar

door, terwijl de in submissie aangenomen Cerammers

hunne groote beloften reeds t sedert eenigermaten ten mind„

„ten voor het presente, bevestigd, en ten behoeve van de

Comp:s tegens haare rebelleerende Land genooten gestaan

en geslagen hebben. En wat meer is, den Alphocas Radia

van Sahoulauw met zijn mindere Alphoerse Hoofden,

is niet alleen: weder tot de Compagnie gebragt, maar

heeft zig tot verwondering, aan uet Hoofd Casteel monse

vergadering van den 18:' Maart laatstleeden plegtig

gesub

n van

en Haa„

zijnde ke

Noekon

noot

terwijk

dog zyn

en aan